עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
מפקד האוכלוסין 2008 הוא מפקד משולב ומבוצע בשיטות סטטיסטיות ייחודיות שפיתחה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשלב מעבר לביצוע מפקדים מינהליים בעתיד. המפקד המשולב מקל על הציבור את נטל ההשבה ותורם לחיסכון במשאבים במפקדים השוטפים שיתקיימו בעתיד. המפקד המשולב משלב פקידת מדגם של קרוב ל-20% ממשקי הבית בישראל באמצעות ריאיון פנים אל פנים, יחד עם נתונים מינהליים המבוססים על מרשם התושבים (ביישובים קטנים המונים פחות מ-300 איש התבצעה פקידה מלאה של כל התושבים). עבודת השדה הכוללת את הפקידה בשטח ואת השלמת המידע באמצעות הטלפון נקראת סקר מפקד האוכלוסין הפעולה החלה בסוף שנת 2008 והסתיימה בחודש יולי 2009.
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license