עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  מפקד 2008 - המפקד המשולב
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
המפקד המשולב
מפקדי האוכלוסין והדיור שבוצעו בישראל בעבר היו "מפקדים מסורתיים". במפקדים אלה נאסף מידע בשאלונים על ידי פוקדים שביקרו בבתי התושבים. במספר מדינות בעולם החלו בביצוע "מפקד מינהלי", שבו נאסף מידע הנאגר בארגונים שונים בצורה ממוחשבת לצרכים מינהליים שוטפים.
"המפקד המשולב" מתבסס על שימוש משולב (מכאן שמו) בנתונים ממקורות מינהליים יחד עם נתונים מדגמיים שנאספים בסקרים, דהיינו בעבודת השדה במפקד. עבודת השדה הכוללת את הפקידה בשטח ואת השלמת המידע באמצעות הטלפון נקראת סקר מפקד האוכלוסין. הפעולה החלה בסוף שנת 2008 והסתיימה בחודש יולי 2009. מטרות המפקד המשולב נותרו דומות לאלו של המפקד המסורתי: לספק מידע דמוגרפי, חברתי וכלכלי מעודכן לתאריך נתון עבור כל אוכלוסיית המדינה, בפירוט שיאפשר לאפיין מגזרים ואזורים גאוגרפיים קטנים ככל האפשר. השוני העיקרי הוא באמצעים ובטכנולוגיה שבהם משתמשים כדי לאסוף את המידע.
יתרונות המפקד המשולב
המפקד המשולב מספק את החסר במפקד המסורתי ובמפקד המינהלי ומשלב את יתרונות שתי השיטות. ה"מפקד מסורתי" יקר ולעיתים נתפס כמטריד את הציבור, ואילו "מפקד מינהלי" אינו בר ביצוע בשלב זה כיוון שהנתונים המינהליים הקיימים כיום בישראל אינם עדכניים דיים ואינם כוללים את כל המידע המפקדי הדרוש. יתרונות המפקד המשולב:
1. הקלה על נטל ההשבה של האוכלוסייה - במפקד המשולב רק חלק מהאוכלוסייה נדרשת לענות על השאלון בעוד שבמפקד מסורתי נדרשת האוכלוסייה כולה להשתתף. נוסף על כך, השאלון מתמקד רק בנושאים שהאוכלוסייה היא מקור המידע היחיד עליהם. שני מרכיבים אלה מקלים על נטל ההשבה של הציבור.
2. שיפור באיכות המידע - השילוב בין שני מקורות מידע מאפשר להקטין טעויות בנתונים הסטטיסטיים המתפרסמים.
תהליכי ביצוע המפקד המשולב
המפקד המשולב משלב מספר תהליכים המשלימים זה את זה.
א. תהליכים סטטיסטיים ומנהליים
1. יצירת קובץ מנהלי משופר (קמ"מ)
השלב הראשון בתהליך העבודה של המפקד המשולב הוא יצירת קובץ מינהלי משופר (קמ"מ) שמכיל את המסגרת של אוכלוסיית המפקד. קובץ זה נוצר על ידי שילוב הקובץ של מרשם האוכלוסין עם קבצים מינהליים נוספים.
2. דגימה
לצורך ביצוע המפקד מבוצעת חקירה של שני מדגמים בלתי תלויים: מדגם של תאי שטח ומדגם מתוך האוכלוסייה הרשומה בקמ"מ.
מדגם תאי שטח - לצורך הוצאת המדגם מחולקת הארץ ל"תאים". תא הוא שטח גאוגרפי רציף אשר מונה בממוצע כ-50 משקי בית. מתוך רשימת התאים נבחר מדגם אקראי של תאי שטח שבהם הסוקרים פוקדים את האוכלוסייה במשקי הבית, בשיטת "המפקד המסורתי".
מדגם מתוך האוכלוסייה - מדגם של פרטים אשר כתובתם בקמ"מ נמצאת בתאי השטח שנדגמו.
ב. סקר מפקד האוכלוסין
1. פקידת משקי הבית בשטח הנדגם
בשלב זה עוברים הסוקרים בכל המבנים ובכל הדירות שבהם תאים שנדגמו, ואוספים נתונים מהתושבים באמצעות מילוי שאלון תמוך-מחשב בבית הנדגם. לאחר קבלת הנתונים מהשטח נערכת השוואה בין הכתובת שבה נפקד כל אדם לבין כתובתו בקמ"מ. מתוך השוואה זו מתקבל מידע על האוכלוסייה החסרה בכתובת שרשומה בקמ"מ.
2. השלמת מידע בטלפון
כל הפרטים אשר נכללו במדגם האוכלוסייה ולא נמצאו בשטח נחקרים באמצעות הטלפון במטרה לזהות את הכתובת שבה הם גרים. מחקירה זו מתקבל מידע על האוכלוסייה העודפת בכתובות כפי שהן רשומות בקמ"מ.
ג. הפקת הנתונים
1. הקובץ המפקדי - ICF- Integrated Census File
הקובץ המפקדי מורכב מפרטים השייכים לקמ"מ. הקובץ כולל תכונות דמוגרפיות של הפרטים, ולכל רשומת פרט מיוחס מקדם ניפוח (משקל) אשר מציין את מספר האנשים שהיא מייצגת באוכלוסייה. פרט שקיבל "משקל" של 2 מייצג שני אנשים, כלומר, בכתובת הרשומה חסר אדם שגר בה ורשום בכתובת אחרת. פרט שקיבל משקל של 0.5 מייצג שני אנשים שרשומים בכתובת אולם אחד מהם מתגורר בפועל בכתובת אחרת.
2. הקובץ החברתי-כלכלי - SEF - Social Economic File
הקובץ החברתי-כלכלי מורכב ממשקי בית ומהפרטים שנפקדו בשטח וכולל תכונות דמוגרפיות ותכונות חברתיות-כלכליות. לכל רשומת פרט ניתן מקדם ניפוח (משקל) אשר מבטא את מספר האנשים שהיא מייצגת באוכלוסייה. המשקל בקובץ ה- SEF מותאם לקובץ המפקדי ICF . כך שאם נסכם, לדוגמה, את המשקל של כל הפרטים שנפקדו בתל אביב נקבל את אותו מספר תושבים בקובץ ה- ICF ובקובץ ה- SEF
3. הפקת תוצרים
מתוך הקובץ המפקדי והקובץ החברתי-כלכלי מופקים מגוון תוצרים לרשות הציבור. בין התוצרים: חתכים לאפיון יישובים ואזורים גאוגרפיים-סטטיסטיים, לוחות המכילים מידע בנושאים שונים כגון השכלה ועבודה, קובצי רשומות פרט בלתי מזוהות לעיבוד נתונים, וכן הלאה.
להרחבה בנושא ראו מאמרו של ד"ר צ'רלס קימן
לוח זמנים ושלבים לביצוע סקר מפקד האוכלוסין 2008
א. התארגנות - גיוס כוח אדם והכשרתו (גיוס כ-2,500 עובדים וביניהם מנהלי לשכות, מפקחים, רכזים שונים וכ-2,000 סוקרים), הקמת 12 לשכות אזוריות והכרת השטח. שלב זה נערך בחודשים אוגוסט עד תחילת דצמבר 2008.
ב. רישום המבנים שבמדגם - רישום כל הדירות והמבנים שעלו במדגם, בלי להיכנס לדירות. שלב זה התקיים בתאריכים 7 - 18 בדצמבר 2008.
ג. ריאיונות של האוכלוסייה - הסוקרים המצוידים בתג מזהה שבו תמונה, הגיעו לדירות שרשמו בשלב הקודם כדי לראיין את המשפחות. הריאיון התבצע בעזרת מחשב נישא. המרואיין הוא אחד מבני המשפחה הנמצא בבית ושגילו 18 שנים או יותר.
הריאיון התייחס למצבם של בני הבית במוצאי שבת ה-27 בדצמבר 2008, המועד הקובע של סקר מפקד האוכלוסין. משך הריאיון הוא 20-30 דקות. שלב זה נערך מ-28 בדצמבר 2008 עד סוף פברואר 2009.
ד. השלמת המידע - ריאיונות טלפוניים של אנשים הכלולים במדגם האוכלוסייה והשייכים לקבוצת הסקר, שלא אותרו בשלב הקודם, במטרה לאתר את כתובתם הנכונה. שלב זה נערך מ-25 במרס עד תחילת יולי2009.
פרסום נתוני המפקד לציבור
נתונים מתוך מפקד האוכלוסין 2008 מתפרסמים במגוון אופנים ובשלבים שונים. החל בחודש מאי 2010 מוצגים הפרופילים באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במהלך השנים 2010 - 2011 יתפרסמו באתר ובאמצעי מדיה אחרים לוחות, מפות וכלים אינטראקטיביים שיכללו נתונים נוספים.
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license