עמוד הבית של המפקד   >>  מפקד 2008   >>  צו המפקד
מפקד 2008 - המפקד המשולב | מונחים מרכזיים | צו המפקד | שאלון המפקד | הכנות למפקד המשולב | מבנה ארגוני | המפקד בבתי הספר | נתוני מפקד 2008 |
צו המפקד
צו המפקד או צו הסטטיסטיקה (מפקד האוכלוסין ), התשס"ח 2007 ניתן בהתאם לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב, 1972 שעל פיו פועלת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובחתימת ראש הממשלה דאז מר אהוד אולמרט.
צו המפקד קובע את תקופת המפקד, היקף המפקד, סמכויות הסטטיסטיקן במפקד, נושאי המפקד, המשיבים על שאלוני המפקד ועוד.
צו המפקד ניתן בהתאם לסעיף 6 לפקודת הסטטיסטיקה הקובע:
" (א) ראש הממשלה רשאי, בהתייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, להורות בצו על עריכת מפקד של האוכלוסייה או חלק ממנה במדינה או בחלק ממנה.
  (ב) צו המפקד יקבע את מועד המפקד, הנושאים שיכללו בשאלונים, מי הם שייפקדו, מי הם שישיבו על השאלונים וכל עניין אחר שראש הממשלה ימצא לנכון לקבוע לשם ביצוע המפקד בצורה יעילה".
בשל מבצע "עופרת יצוקה", תוקן צו המפקד ומועד ביצוע המפקד הוארך עד ל- 6.3.09.
pdf file צו המפקד       pdf fileפקודת הסטטיסטיקה       pdf file תיקון לצו המפקד
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license