Home Page CBS   >>   Home Page Census   >>  Population Census   >>  The Census and Halacha
What Is the Population Census? | Historical Perspective | Uses of Census Data | Future Censuses | Freedom of the Individual | The Census and Halacha | Around the World |
המפקד וההלכה
המפקד וההלכה הוא סוגיה מעניינית הן מבחינה היסטורית והן מבחינה דתית.
האם בתקופת התנ"ך התקיימו מפקדים? מה הייתה מטרתם? מה ההלכה אומרת על מפקדים? מה ההבדל בין המפקדים בעבר לבין המפקדים המתקיימים היום? מה ההלכה אומרת על כך ומה הפרשנות מבינה?
בחרנו להביא שני מאמרים. רצ"ב קישורים למאמרים:
מאמר 1:
"תפקדו אותם" - מפקד אוכלוסין - בין המשפט העברי למשפט המדינה יעקב פוטשבוצקי
מאמר 2:
על איסור מניית היהודים ד"ר אלכסנדר קליין
   
מדינת ישראל 1997- רשיון שימוש © Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license