יישובים בישראל
מערכת היישובים מאפשרת שימוש בקובץ היישובים, הסברים, שינויים במערך היישובים ואת ביאורי הסמלים הגאוגרפיים הרלוונטיים לאותה שנה בהתאם להחלטות ועדת היישובים. המערכת מאפשרת צפייה בנתוני היישובים ברמה גאוגרפית מרחבית, לבצע ניתוח מרחבי של היישוב לבחון את מקומו של היישוב על המפה ולקבל מידע על המאפיינים הגאוגרפיים שלו גם בהשוואה ליישובים סמוכים או יישובים אחרים בעלי מאפיינים דומים. הרחבת המערכת מאפשרת לקבל את המידע הנדרש בראייה רב שנתית.
קובצי היישובים והקבצים הנלווים לשנים קודמות (2008-2003) ניתן לקבל באמצעות לחיצה על הקישור המתאים.
  אוכלוסייה ומרכיבי גידול ביישובים ובאזורים סטטיסטיים שינויים בשמות היישובים וסמליהם מאז קום המדינה רשימות ממויינות להדפסה
(שנה עדכנית)
קובצי יישובים אוכלוסייתם וסמליהם שינויים ברשימות היישובים ביאור סמלי החלוקות הגאוגרפיות מבוא הגדרות והסברים
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©