1999-2009 םינשל םימוכיס תוגצמ
    2009 םיריחמ תגצמ
    2009 ץוח רחס תגצמ
    2008 םיימואל תונובשח
    2008 ץוח רחס
    2007 ץוח רחס
   2007 םיימואל תונובשח
  2006 תנשב םיריחמה ידדמ
  2007 תנשב תילכלכה תוחתפתהל תונושאר תוכרעה
(תוגצמ ללוכ)  14.3.07 הלכלכ - ורקאמ אשונב ןויע םוי  
(תוגצמ ללוכ) 11.12.2006 הלכשהו ךוניח אשונב ןויע םוי  
    2006 ץוח רחס
   2006 םיימואל תונובשח
  2006 תנשב תילכלכה תוחתפתהל תונושאר תוכרעה
 הלכלכ ורקאמב efqm תוכיא לוהינ
 2005 תואלקח
  2005 תנשב םיריחמה ידדמ
   2005 ץוח רחס
   2005 םיימואל תונובשח
  2005 תנשב תילכלכה תוחתפתהל תונושאר תוכרעה
תורוקמב םישומישהו ימלוגה ימוקמה רצותה לע האצוה
יתנש רועישב, םיזוחאב יתומכ יוניש
 (2004 יתרבחה רקסה) םירוה תקוסעתל רשקהו םידליב לופיט תורגסמ
  2004 תנשב םיריחמה ידדמ
  2003 תנשב םיריחמה ידדמ
 2004 ץוח רחס
   2004 םיימואל תונובשח
 2003 ץוח רחס
   2003 םיימואל תונובשח
 2003 םייתרבח םיתוריש ןתמב םדיקפת-ר"כלמ
  2002 תנשב םיריחמה ידדמ
 2002 ץוח רחס תגצמ
 2002 םיימואל תונובשח תגצמ
:1995-1999 םינשב לארשיב קטייהה ףנע תוחתפתה
(2001 תנשל דע יקלח ןוכדע ללוכ)רכשו םדא חוכ

1990-2001 םינשל םיימואל תונובשח
1999 - םירחבנ םינותנ ,(רבעשל) תוצעומה תירב ילוע תייסולכוא
- תובחר תויפרגואיג תוקולחבו םיבושייב הייסולכוא
2003 רבמטפס - םייפוס םינותנ
    
31 XII 2001 - םהילמסו םיבושייה תמישר
  2001 תנשב םיריחמה ידדמ
2001 םירפסמב לארשי
2001 ץוח רחס
2000 ץוח רחס
2000 םיריחמ ידדמ
1999 םיריחמ ידדמ
2001 םיימואל תונובשח
2000 םיימואל תונובשח
1999 םירפסמב לארשי
ס"מלל היינב ירתיה לע חוויד
6.12.00 -ב םייפשב םייקתהש ןויע םויב ס"מלה תגצמ
     
בושיי יפל ,תיטרפ היינב ירתיה לע םינותנ
לארשיב תוימוקמה תויושרה לע םייסיפו םייפסכ םינותנ
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©