על הלמ"ס
English
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ"ס] הוקמה חודשים אחדים לאחר הקמת המדינה, כיחידת סמך עצמאית במשרד ראש הממשלה. הלמ"ס הוקמה כהמשך ישיר לפעילותן של המחלקות לסטטיסטיקה של ממשלת המנדט ושל הסוכנות היהודית שפעלו בתקופת המנדט.

בראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומד הסטטיסטיקן הלאומי המשמש גם כמנהל הלמ"ס, ולצדו המועצה הציבורית לסטטיסטיקה.

הלמ"ס פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב-1972 . בפקודת הסטטיסטיקה מוגדרים תפקידי הלמ"ס, אופן עבודתה, חובת הציבור למסור מידע ללמ"ס, חובת הלמ"ס לשמור על סודיות המידע המתקבל וחובת הלמ"ס לפרסם את תוצאות עבודתה.
תפקידי הלמ"ס:
(1)  לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע לאוכלוסייה ולפעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר והתעשייה ובתחומים אחרים,        ובנוגע לתנאי הטבע של הארץ;
(2)  לשתף פעולה עם מוסדות המדינה בעריכת פעולות סטטיסטיות ובפרסום תוצאותיהן;
(3)  להכין, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תכניות כלליות רב-שנתיות לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;
(4)  לקבוע, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, והמוסדות הנוגעים בדבר, סיווגים סטטיסטיים אחידים לשימוש במוסדות המדינה;
(5)  לרכז ולפרסם ידיעות על פעולות סטטיסטיות הנערכות והמתוכננות בידי הלמ"ס ובידי מוסדות המדינה או בשבילם.
שלושה עקרונות מרכזיים מנחים את פעולת הלמ"ס:
 עצמאות -הלמ"ס הינה גוף א-פוליטי עצמאי והיא הנושאת באחריות לתוצאות פעילותה המקצועית.
 אמינות - הלמ"ס עושה שימוש בשיטות עבודה מדעיות בהתאם לתקנים מקצועיים בין-לאומיים, ומקפידה הקפדה יתרה על אמינות הנתונים. הלמ"ס היא אחת מהלשכות הסטטיסטיות שקיבלו על עצמן את התקן המחמיר להפצת נתונים סטטיסטיים של קרן המטבע הבין-לאומית.
 שמירה קפדנית על סודיות נתוני הפרט - השמירה על סודיות הנתונים מובטחת בפקודת הסטטיסטיקה. הקפדה על סודיותם של נתוני פרט אישיים ועסקיים היא נר לרגלי הלמ"ס. הלמ"ס אינה מוסרת לכל גוף שהוא, ובשום מקרה, מידע אישי על תושב או מידע עסקי פרטני על מפעלים וחברות.
ייחודה של הלמ"ס
מקורות המידע של הלמ"ס
קהלי יעד ושימושים
 למדיניות עדכון הנתונים בלמ"ס
 הקשר עם בנק ישראל
קמפיין הלמ"ס בתקשורת    על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לרגל יום הסטטיסטיקה העולמי שודרו בגלי צה"ל, 60 שניות על הלמ"ס
2010  שישים שניות על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©