State of Israel, CBS
Ministry of the Interior - משרד הפנים משרד הפנים מדינת ישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הרשויות המקומיות בישראל    Local Authorities in Israel
2008      
פרסום מספר: 1414
Print גרסה להדפסה (פרופיל כלל ארצי ומגזרי והתרשימים)
עברית הקדמה              English   Preface
word מ ב ו א
עבור אל לוחות עבור אל מפות עבור אל מפה אינטראקטיבית עבור אל תרשימים ונספחים


 פרופיל הרשויות המקומיות 
מעבר אל
word סימנים מיוחדים והערות
Excel קובץ נתונים
Excel קובץ נתונים לעיבוד
pdf פרופיל כלל ארצי
pdf פרופיל עיריות - סך הכל
pdf פרופיל מועצות מקומיות - סך הכל
pdf פרופיל מועצות אזוריות - סך הכל

 ל ו ח ו ת 
Excel 1. הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים, 2008
Excel 2. דירוג הרשויות המקומיות, לפי משתנים פיזיים, 2008
Excel 3. דירוג הרשויות המקומיות, לפי מדד הפריפריאליות 2004 ומרכיביו
בני 20 ומעלה על-פי ממצאי הסקר החברתי 2008
word 4. שביעות רצון כללית מאזור המגורים
word 5. שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים
word 6. שביעות רצון מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים והפרקים באזור המגורים
word 7. שביעות רצון מהמצב הכלכלי האישי
word 8. הערכה עצמית של המצב הכלכלי האישי בשנים הקרובות
word 9. הרגשת ביטחון בהליכה לבד באזור המגורים בשעות החשכה
word 10. התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלו בני 20 ומעלה, מבין אלו שלמדו במוסד לימודים כלשהו
word 11. זמן נסיעה למקום העבודה העיקרי
word 12. עמדות לגבי משך ההגעה לעבודה
word 13. שימוש באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני

 מ פ ו ת 
Print להדפסת המפות
JPEG עיריות ומועצות מקומיות: אחוז ההכנסות העצמיות מסך כל ההכנסות הסופיות בתקציב הרגיל, 2008 והרמה החברתית-כלכלית, 2006
JPEG עיריות: מאזן הגירה וריבוי טבעי, 2008

 ת ר ש י מ י ם 
Print להדפסת התרשימים
graph מקבלי דמי אבטלה בעיריות, 2008
graph תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי בעיריות, 2008
graph תאונות דרכים עם נפגעים בעיריות, 2008
graph הכנסות סופיות והוצאות בתקציב הרגיל בעיריות, מדורג לפי הכנסות עצמיות, 2008
graph ארנונה כללית ומענק כללי בעיריות, 2008
graph עודף/גירעון תקציבי מסך כל ההכנסות הסופיות בעיריות, 2008
graph עודף/גירעון תקציבי בעיריות, 2008
ביצוע התקציב הרגיל של הרשויות המקומיות, 2008, לפי רמה חברתית-כלכלית ב-2006
graph הכנסות סופיות והוצאות
graph הכנסות סופיות, לפי מקור
graph עודף/גירעון תקציבי לנפש
graph שיעור עודף/גירעון תקציבי

 נ ס פ ח י ם 
word איגודי ערים והרשויות המקומיות המאוגדות בהם, לפי שירות, 2008
Excel ועדות תכנון ובנייה, 2008
Excel מפתח יישובים במועצות אזוריות, לפי סדר אלף-ביתי, 2008
Excel מוקדי תעסוקה וחינוך מחוץ ליישובים, 2008
עברית רשימת מזכה       English   Credits

ISSN 1565 - 2742

תנאי שימוש