English
תחזית פרסום הודעות לתקשורת
לשבוע הקרוב : 15/09/2019 - 19/09/2019

יום תאריך תדירות שם ההודעה שעת פרסום
ראשון 15.9 רבעונית מאזן התשלומים - רבע שני 2019 (281) 13:00
ראשון 15.9 חודשית הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2019 (280) 13:00
ראשון 15.9 חודשית מדדי מחירי תשומות - אוגוסט 2019 (282) 18:30
ראשון 15.9 חודשית מדד המחירים לצרכן - אוגוסט 2019 (285) 18:30
ראשון 15.9 חודשית מדד מחירי יצרן - אוגוסט 2019 (283) 18:30
ראשון 15.9 חודשית שינוי במחירי שוק הדירות - אוגוסט 2019 (284) 18:30
שני 16.9 חודשית מספר המשרות הפנויות - אוגוסט 2019 (288) 13:00
שני 16.9 חודשית חשבונות לאומיים - אומדן שני למחצית הראשונה של 2019 (286) 13:00
שני 16.9 שנתית הנסועה של כלי הרכב המנועיים - 2018 (287) 13:00
רביעי 18.9 חודשית סחר חוץ לפי ארצות - אוגוסט 2019 (289) 13:00
רביעי 18.9 רבעונית מדדי מחירים בסחר חוץ - רבע שני - 2019 (290) 13:00
חמישי 19.9 חודשית נתונים מסקר כוח אדם - אוגוסט 2019 (291) 13:00
חמישי 19.9 רבעונית התחלות בנייה וגמר בנייה - רבע שני 2019 (292) 13:00
חמישי 19.9 רבעונית פדיון ותעסוקה במלונות תיירות - אפריל-יוני 2019 (293) 13:00

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©