English
שאלות חוזרות ונשנות

דף זה עודכן לאחרונה ב 29/09/2016

 
מדד המחירים
נשים
סחר חוץ
עבודה ושכר
עלייה והגירה
פשיעה / סדר ציבורי
קשישים
רמת חיים
שוקי הכספים וההון
שמות
תחבורה
תיירות
תעשייה
אוכלוסייה
ארכיון / נתונים היסטוריים
בחירות
בינוי
בעלי חיים / חיות מחמד
דתיים/חילונים/חרדים
הודעות לעיתונות
הסקר החברתי
השוואות בין לאומיות
חשבונות לאומיים
טרור
יישובים
ילדים
הערה: לנתונים עדכניים ברוב הנושאים, נא לעיין ***
באתר הלשכה הודעות לעיתונות - מידע חדש -לפי נושא
(לפרסומים לפי נושא - ראו רשימת פרסומים (סדר א-ב ***
 
אוכלוסייה
כמה מונה אוכלוסיית ישראל היום? כמה יהודים? כמה ערבים?(1
תשובה:  ניתן למצוא את מספר התושבים העדכני של ישראל והחלוקה ליהודים/ערבים באתר הלשכה, בירחון הסטטיסטי לישראל, לוח ב/1. כמו כן, באתר הלשכה, בעמוד הראשי מצד ימין למטה- אינדיקטורים עיקריים .
תחזיות אוכלוסייה: לאיזה שנים הן מתייחסות והיכן הן מתפרסמות?(2
תשובה:  תחזיות אוכלוסייה עד שנת 2035 מתפרסמות באתר , ברשימת פרסומי הלשכה בנושא אוכלוסייה
כמה לידות התרחשו בחודש או בשנה מסוימת?(3
תשובה:  הנתונים מתפרסמים בירחון הסטטיסטי לישראל לוח ג' 1.
 
ארכיון / נתונים היסטוריים
היכן ניתן לאתר נתונים ופרסומים לאורך שנים בנושאים שונים, לדוגמה, אוכלוסייה, עלייה?(1
תשובה:  ניתן לאתר נתונים משנים קודמות באתר הלשכה, בעמוד הראשי - בארכיון. מגוון סדרות ניתנות להורדה ממבחר (מאגר) הנתונים בנושאים שונים.
 
בחירות
היכן ניתן למצוא נתונים על תוצאות הבחירות?(1
תשובה:  ניתן למצוא את נתוני הבחירות לכנסת ולראשות הממשלה בשנתון הסטטיסטי, פרק 10 .לפירוט נוסף ולתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות, ניתן לפנות ליחידת המידע.
 
בינוי
כמה התחלות וגמר בנייה היו בשנה האחרונה?(1
תשובה:  ניתן למצוא את הנתונים הנ"ל באתר הלשכה, בירחון הסטטיסטי לישראל פרק טו , וכן בפרסומי הבינוי בישראל. נתונים נבחרים על בינוי ניתן למצוא בהודעות לעתונות לפי נושא.
היכן מתפרסמים נתונים על היתרי בנייה לפי יישובים?(2
תשובה:  הנתונים מתפרסמים באתר הלשכה, בעמוד הראשי, תחת הכותרת: "מערכת היתרי בנייה פרטית".
האם מתפרסמים נתונים על מכירת דירות יד שנייה?(3
תשובה:  לא. הלשכה מפרסמת נתונים על מכירת דירות חדשות בלבד.
 
בעלי חיים / חיות מחמד
האם הלשכה מפרסמת נתונים על בעלי חיים?(1
תשובה:  הלשכה מפרסמת נתונים על בעלי חיים בעיקר בהקשר של ענף החקלאות. ראו פרק חקלאות בשנתון הסטטיסטי .
האם יש נתונים על חיות מחמד?(2
תשובה:  יש מעט נתונים על חיות מחמד. לפרטים נא לפנות ליחידת המידע.
 
דתיים/חילונים/חרדים
האם הלשכה מפרסמת נתונים על דתיים/חילונים/חרדים?(1
תשובה:  באתר הלשכה, בעמוד הראשי, קיים מחולל לוחות שבעזרתו ניתן לאתר נתונים על דתיים/חילוניים/חרדים. לפרטים, ניתן לפנות ליחידות המידע בירושלים 026592666 ובת"א: 035681933 בנוסף, קיים עמוד מפורט בנושא
 
הודעות לעיתונות
היכן ניתן לאתר הודעה לעיתונות בנושא מסוים, לדוגמה, עבודה ושכר או אוכלוסייה?(1
תשובה:  ניתן לאתר את ההודעות בפרק "הודעות לעיתונות" לפי נושא או לפי תאריך. מועד פרסום ההודעות לעתונות מתפרסם "ברמה שבועית ו/או חודשית.
 
הסקר החברתי
האם מתפרסמים באתר נתונים מתוך הסקר החברתי?(1
תשובה:  נתונים מתוך הסקר החברתי ניתן למצוא בשנתון הסטטיסטי לוחות 7.1-7.5 וכן במחולל הלוחות. קיים דף הסבר לשימוש במחולל הלוחות. כמו כן, נתונים נוספים ניתן למצוא בפרסום: "הסקר החברתי" לפרטים, נא לפנות ליחידת המידע .
 
השוואות בין לאומיות
האם הלשכה מפרסמת השוואות בין לאומיות בנושאים שונים?(1
תשובה:   בשנתון הסטטיסטי בפרק 28 מתפרסמות השוואות בין לאומיות במגוון נושאים.
 
חשבונות לאומיים
מה ההבדל בין תמ"ג לתל"ג?(1
תשובה:  תמ"ג-תוצר מקומי גולמי - הוא ערך הסחורות והשירותים, נטו, שיוצרו על ידי יחידות כלכליות המועסקות בישראל (לפני הפחתת ההפרשות עבור בלאי על נכסי הון קבועים). ערך זה שווה גם לסיכום ההכנסות שמחולקות על ידי היחידות היצרניות בישראל. תל"ג -תוצר לאומי גולמי - פורסם בהתאם לגרסה הקודמת של ההנחיות הבין-לאומיות למערכת החשבונות הלאומיים (SNA68). התל"ג נקרא לפי ההנחיות האחרונות (SNA-93) "הכנסה לאומית גולמית" והוא שווה לתמ"ג בתוספת הכנסות גורמי ייצור ישראליים מחו"ל ובניכוי תשלומים לגורמי ייצור זרים שמשתתפים בייצור בארץ.
למה אין רכיבי התוצר במחירי 1995 לאחר שרשור מסתכמים לסך התוצר?(2
תשובה:  החשבונות הלאומיים חושבו במקור לכל שנה במחירים שוטפים ובמחירי השנה הקודמת, דהיינו, נתוני שנת 1996 חושבו במחירי 1996 ובמחירי 1995; נתוני 1997 חושבו במחירי 1997 ובמחירי 1996. השינויים הכמותיים בשנת 1997 לעומת 1996 התקבלו ע"י חישוב היחס בין נתוני 1997 במחירי 1996 לנתוני 1996 במחירי 1996. שרשור הנתונים במחירי 1995 נעשה בעזרת השינויים הכמותיים. לדוגמה, נתון 1997 במחירי 1995 לאחר שרשור שווה לנתון 1996 במחירי 1995 כפול היחס בין נתוני 1997 לנתוני 1996 במחירי 1996. השרשור בוצע לכל סדרה בנפרד. השקלול במחירי 1996 שונה מהשקלול במחירי 1995משום שהמשקלות של הרכיבים בסה"כ משתנים משנה לשנה. לכן, סיכום רכיבי התוצר במחירי 1995 לאחר שרשור שונה מסכום סדרת התוצר במחירי 1996 לאחר שרשור.
מה ההבדל בין התוצר לנפש בדולרים לתוצר לנפש במונחי שווי כוח קנייה (PPP)?(3
תשובה:  התמ"ג לנפש בדולרים מחושב באמצעות שער חליפין רגיל. שערי חליפין בין המטבעות השונים נקבעים לעתים מנהלית או ע"י התערבות הבנקים המרכזיים בשוק המט"ח ואינם משקפים את יחסי המחירים האמיתיים בין המדינות השונות. גם אם שערי החליפין נקבעים בשוק ללא התערבות הם קשורים בעיקר בזרמי הסחר ובתנועות הון בין-לאומיות. כלומר, שערי החליפין אינם מבטאים יחסי מחירים של חלק מרכיבי התוצר שאינם סחירים או שסחירותם נמוכה, כמו שירותים ציבוריים, בניינים, כבישים ועבודות תשתית אחרות. הבדלי המחירים בין המדינות בדרך כלל גדולים במיוחד לגבי מוצרים שאינם נסחרים. לכן, מחירי התוצר לנפש בדולרים במדינות שונות שחושב באמצעות שערי חליפין רגילים אינם ניתנים להשוואה. באמצעות שערי חליפין מיוחדים- שווי כוח הקנייה (purchasing power parities - PPP) ניתן לנכות את ההפרשים ברמת המחירים בין המדינות. פירושו של דבר שבסכום כסף שהוחלף באמצעות PPP ניתן לקנות סל סחורות ושירותים זהה בכל המדינות. התמ"ג במדינות השונות שמתקבל בעזרת PPP מחושב במחירים קבועים, כך שניתן להשוות את כמות הסחורות והשירותים בין המדינות השונות.
היכן ניתן למצוא את סך ההכנסה הלאומית הגולמית בשנה מסוימת?(4
תשובה:  ההכנסה הלאומית הגולמית מתפרסמת בשנתון הסטטיסטי, לוח 14.4.
 
טרור
היכן ניתן למצוא נתונים על נפגעי טרור?(1
תשובה:  באתר האינטרנט של צה"ל
 
יישובים
היכן ניתן לברר את מספר התושבים ביישוב מסוים?(1
תשובה:  ניתן למצוא את מספר התושבים ביישובים, , יישובים בישראל
היכן מתפרסמים נתונים כלכליים, דמוגרפים וחברתיים אחרים על יישוב מסוים?(2
תשובה:  ניתן למצוא נתונים אלו בפרסום הרשויות המקומיות בישראל. לפרטים, ניתן לפנות ליחידת המידע.
היכן ניתן לברר מהו הדירוג החברתי-כלכלי של יישוב מסוים?(3
תשובה:  נתונים על אפיון ודירוג הרשויות ניתן למצוא בהודעה לעתונות. פירוט נוסף נמצא
בפרסום אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה . קיים גם דירוג של אזורים סטטיסטיים (המקבילים, בערך, לשכונות) וניתן למצוא אותו במידע על רשויות מקומיות .פרטים ניתן לקבל אצל המידענים.
 
ילדים
כמה ילדים יש בארץ?(1
תשובה:  ניתן למצוא את הנתון באתר הלשכה, בשנתון הסטטיסטי לישראל, לוח 2.19 נתונים נוספים על ילדים ניתן למצוא בסטטיסטיקל "ילדים" נתונים לפי גיל ניתן למצוא בעוד מגוון פרסומים. פרטים אצל המידענים.
 
מדד המחירים
כיצד ניתן לחשב הצמדת סכום כספי למדד?(1
תשובה:  באתר הלשכה, בעמוד הראשי, יש מחשבון " שבאמצעותו ניתן לחשב את ההצמדה.הנוסחה לחישוב ההצמדה מובאת בירחון לסטטיסטיקה של מחירים הערות והסברים ללוחות, סעיף 1 ב.הנחיות לחישובי הצמדה למדדים למיניהם נמסרות ע"י המידענים ביחידות המידע
כיצד ניתן לדעת מהו המדד לפי בסיס מסוים?(2
תשובה:  מדדים לפי הבסיסים השונים מתפרסמים במענה הקולי בטל' 026527550.
ובאתר הלשכה
היכן ניתן למצוא הסבר על "המדד המעוקר"- השפעת הסדר שעות קיץ על מדדי תשומות בנייה?(3
תשובה:  ניתן למצוא זאת באתר הלשכה ב ירחון לסטטיסטיקה של מחירים, "הערות והסברים ללוחות", סעיף ד
שינוי בסיס-מדוע משתנה הבסיס של המדד מדי כמה שנים?(4
תשובה:  הבסיס משתנה כל אימת שסל המדד מתעדכן, על סמך סקר הוצאות משק הבית שנערך מדי פעם. בפברואר 2004 השתנה בסיס מדד הבנייה.
משקלי הסעיפים במדד -היכן מתפרסמים?(5
תשובה:  החומר מתפרסם בירחון לסטטיסטיקה של מחירים
האם מתפרסמים נתונים על מחירי דירות ושכר דירה לפי אזורים גיאוגרפים?(6
תשובה:  נתונים רבעוניים לגבי שלוש הערים הגדולות ומקומות נוספים מתפרסמים בירחון לסטטיסטיקה של מחירים.
 
נשים
האם הלשכה מפרסמת נתונים על מעמד הנשים ועל פערים בין נשים לגברים?(1
תשובה:  נתונים מפורטים על נשים מתפרסמים בסטטיסטיקל "נשים". נתונים לפי מין ניתן למצוא במגוון פרסומים. פרטים ביחידות המידע.
 
סחר חוץ
היכן מתפרסמים נתונים על יבוא/יצוא של פריט מסוים, לדוגמה, שואב אבק?(1
תשובה:  הנתונים מתפרסמים באתר תחת הכותרת יצוא ויבוא, לפי סחורות וארצות, הנתונים מתייחסים לערך (באלפי דולרים) של היבוא/יצוא של הפריט ולעיתים גם לכמויות. נתונים חודשיים מתפרסמים בירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ   
 
עבודה ושכר
היכן מתפרסם השכר הממוצע במשק ?(1
תשובה:  המונח המדויק הוא: "השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר".הנתונים המעודכנים מתפרסמים באתר הלשכה, בירחון הסטטיסטי לישראל, לוח יא/ 4 (עובדים ישראלים בלבד - נתונים מקוריים). ובעמוד הראשי באתר הלשכה - אינדיקטורים עיקריים הנתונים מתייחסים גם לעובדים מיהודה ושומרון וכן לעובדים מחו"ל. כמו כן, השכר הממוצע לפי ענפים כלכליים מתפרסם בירחון הסטטיסטי בלוח יא / 10 נתונים לאורך זמן ניתן למצוא באתר הלמ"ס
האם הלשכה מפרסמת את שכר המינימום ?(2
תשובה:  תעריפי שכר המינימום נמסרים ע"י משרד העבודה והרווחה, טל 026294975 כמו כן ניתן לפנות לאתר של חברת חילן טק
היכן ניתן למצוא את אחוזי תוספת היוקר?(3
תשובה:  ניתן למצוא את אחוזי תוספת היוקר בשנתון הסטטיסטי לישראל, לוח 12.46
האם מתפרסם השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר, לפי מקצוע או לפי ענף כלכלי?(4
תשובה:  הלשכה מפרסמת את השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר לפי ענפים כלכליים ראשיים ולא לפי מקצועות. השכר מתפרסם בירחון הסטטיסטי לישראל, לוחות יא' 9 ויא' 11.
כמה מועסקים בענף כלכלי מסוים (לדוגמה, בנקאות) ובכלל המשק?(5
תשובה:  ניתן למצוא את מספר המועסקים בענפים הכלכליים השונים בירחון הסטטיסטי לישראל, לוח יא / 2. בנוסף, נתונים מפורטים יותר לגבי מועסקים מתפרסמים בפרסום ובסטטיסטיקה של עבודה ושכר.
היכן מתפרסמים נתונים על אבטלה לפי יישובים?(6
תשובה:  נתוני אבטלה בערים הגדולות מתפרסמים בשנתון הסטטיסטי לישראל, לוח 12.4.
היכן מתפרסמים נתונים על עובדים מחו"ל?(7
תשובה:  נתונים על עובדים מחו"ל מתפרסמים באתר הלשכה, ב"הודעות לעיתונות" בנושא עבודה.  ובירחון הסטטיסטי לוח יא' 16.
מדוע הוחלט בלמ"ס לעבור מסקר כוח אדם רבעוני לסקר כוח אדם חודשי?(8
תשובה:  סקר רבעוני הוא סקר שבו משלימים את כיסוי המדגם ברחבי המדינה כל רבעון ואילו בסקר חודשי כיסוי המדגם נעשה כל חודש. עד לחודש דצמבר 2011, הלמ"ס פרסמה, נתונים חודשיים מסקר רבעוני. בשיטה זו, לא היה ניתן להבחין אם השינויים שחלים בנתונים החודשיים בתוך רבעון נובעים מכך שכיסוי המדגם הוא חלקי או שחל שינוי אמיתי בשיעור התעסוקה והאבטלה. ההחלטה על השינוי התקבלה מתוך רצון לשפר את הנתונים המתפרסמים ולספק מסד נתונים טוב יותר עבור מקבלי ההחלטות וציבור המשתמשים. סקר חודשי מחייב מדגם גדול יותר (בערך פי שלוש), מכסה ישובים רבים יותר ועל כן אנו מאמינים כי תוצאותיו משקפות את מצב השוק בצורה טובה יותר מסקר רבעוני. גורמים נוספים שהביאו להחלטה לבצע עדכונים בסקר כוח אדם קשורים להמלצה של ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO) לשנות את שיטת המדידה (על פי גישה של "כלל כוח העבודה"). ההמלצה הוצגה לראשונה על ידי ILO באמצע שנות השמונים. לפני כשנתיים ישראל אישררה אמנה 160 של ILO לגבי תהליכי דיווח נתונים על סטטיסטיקה של שוק העבודה בהשוואה בין-לאומית (Labour Statistic Convention, 1985). במקביל ישראל נכנסה לתהליך ההצטרפות ל- OECD שהביא לבדיקה של תהליכים ע"י מומחים בין-לאומיים. מומחים אלה ביחד עם מומחים מגופים שונים בארץ, המלווים את הסטטיסטיקה הרשמית, המליצו ללמ"ס לאמץ את הגישה של מדידת כלל כוח העבודה ומעבר לסקר כוח אדם חודשי במקום הרבעוני שהיה נהוג עד כה. תהליך התכנון, הפיתוח המתודולוגי והתאמת מערכות המחשוב ארך כ-6 שנים. תהליך המעבר נעשה בליווי של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה תוך הצגת השיטה בפני מומחים ונציגי ציבור. באפריל 2011 התחלנו את תהליך המעבר שארך כחצי שנה וברבע האחרון של 2011 שני הסקרים הורצו במקביל.
ממה נובעים ההבדלים בין הסקר החודשי לבין הסקר הרבעוני והאם קיים גורם מסביר עיקרי להבדלים באומדנים לפי הסקר החודשי בהשוואה לנתונים שפורסמו מתוך הסקר הרבעוני?(9
תשובה:  ההבדלים בין הממצאים בשני הסקרים נובעים ממספר רב של גורמים ועל כן קשה להשוות ביניהם. בין הגורמים ניתן למנות: מעבר מכוח עבודה אזרחי לכוח עבודה כולל (כלומר הכולל את הצבא) וזאת לצורך השוואה טובה יותר עם הנתונים המתפרסמים במדינות אחרות. על מנת לא לפרסם את גודלו של הצבא נוצר קושי בהסבר לציבור ונפגעת, בצורה מסוימת, השקיפות מבחינת הגדלים של תתי אוכלוסיות והנתונים לפי ענפי כלכלה. בסקר החודשי עודכנה האוכלוסייה על פי מפקד האוכלוסין האחרון מכאן שגודל האוכלוסייה ותכונותיה שונים בשני הסקרים. כך למשל, התוצאה מבדיקת נתוני כוח העבודה האזרחי בשני הסקרים היא שהן מספר המועסקים והן מספר מבקשי העבודה עלה אם כי מספר מבקשי העבודה עלה בשיעור גבוה יותר. בסקר החודשי - מספר רב יותר של ישובים מהפריפריה מאשר בסקר הרבעוני. אם שיעורי תעסוקה ואבטלה שונים בין סוגי הישובים אזי הדבר יכול לגרום להבדל בתוצאות בין שני הסקרים. היחס בין המשיבים בטלפון לבין המשיבים בראיון פנים-אל-פנים השתנה בין הסקרים. הבדל בתשובות המתקבלות בסקר טלפוני לבין התשובות המתקבלות בסקר פנים-אל-פנים עשוי להשפיע על תוצאות הסקר. השבה טלפונית מאפשרת אנונימיות מסוימת.
האם במדינות ה-OECD מודדים תכונות כוח העבודה באופן אחר מאשר בישראל?(10
תשובה:  מדידה של תכונות כוח העבודה מתבצעת בכל העולם לפי ההמלצות של ארגון העבודה הבין-לאומי- ILO (כולל גם במדינות ה-OECD). לפיכך, אין שיטה נפרדת למדידה הנהוגה במדינות ה-OECD. מאז תחילת סקר כוח אדם בשנות ה-50 וה-60 הוא התנהל לפי ההמלצות של ה-ILO. ב-ILO קיימות שתי גישות למדידת תכונות כוח העבודה, האחת מצדדת במדידת כוח העבודה האזרחי והשנייה - במדידת כלל כוח העבודה (כולל המשרתים בשירות צבאי חובה או קבע). בישראל הוחלט, מאז ראשיתו של הסקר, להשתמש במדידת כוח העבודה האזרחי. שיטה זו הייתה נהוגה עד סוף 2011.
האם קיימות מדינות אחרות בעולם שעברו תהליך דומה: מעבר מסקר כוח אדם רבעוני לסקר כוח אדם חודשי ומה היו תוצאות המעבר?(11
תשובה:  מבדיקת מאגרי המידע של ארגון העבודה הבין-לאומי עולה כי אוסטרליה עברה תהליך דומה בשנים 1977-1978. הסקר הרבעוני הורץ במקביל לסקר החודשי במשך חודש אחד. התוצאות היו: אחוז הבלתי מועסקים ברבע האחרון של 1977 – 5.5%, אחוז הבלתי מועסקים בחודש פברואר 1978 – 7.5%.
מהי השיטה המומלצת לניתוח נתונים היסטוריים של שוק העבודה? האם אפשר להפעיל מקדמי שרשור על נתונים בסדרות מנוכי עונתיות ונתוני המגמה?(12
תשובה:  הרצת שני הסקרים במקביל ברבע הרביעי של שנת 2011 מאפשרת לחשב מקדמי שרשור בין נתונים המתקבלים מהסקר החודשי לבין נתונים שהתקבלו בעבר מהסקר הרבעוני. הסבר מפורט כולל דוגמה לחישוב נתונים משורשרים הובא לידיעת הציבור בהודעה לעיתונות 081/2012 "נתונים מסקר כוח אדם לחודש פברואר 2012". בנוסף יש לציין כי אפשר להפעיל את מקדמי השרשור גם על הסדרות מנוכי העונתיות ונתוני המגמה. לצורך חישוב מדדים יחסיים על בסיס נתונים משורשרים, יש לחשב תחילה נתונים משורשרים בכל אחת מהסדרות (ביניהם רוצים לחשב את המדד היחסי) ורק אחרי זה לחשב את המדד היחסי. לדוגמה, על מנת לחשב אחוז בלתי מועסקים משורשר, יש לחשב נתון משורשר עבור סדרה של משתתפים בכוח העבודה לפי מקדם השרשור של הסדרה, לחשב נתון משורשר עבור סדרה של בלתי מועסקים לפי מקדם השרשור של הסדרה, ורק אחרי זה לחשב את אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה לפי הנתונים המשורשרים.
 
עלייה והגירה
כמה עולים הגיעו לישראל, ומאיזה מדינות?(1
תשובה:  הנתון מתפרסם באתר הלשכה, בשנתון הסטטיסטי לישראל, לוח 4.4 נתונים עדכניים מתפרסמים בירחון הסטטיסטי לישראל, לוח ה /4
האם יש נתונים על יורדים?(2
תשובה:  כן. לפרטים, יש לפנות ליחידת המידע.
 
פשיעה / סדר ציבורי
האם הלשכה מפרסמת נתונים על אלימות, בכלל, וכלפי נשים, בפרט?(1
תשובה:  נתונים שוטפים מתפרסמים בירחון הסטטיסטי לישראל בנוסף, ראו "סקר נפגעי עבריינות"
האם יש נתונים על הטרדה מינית ואונס?(2
תשובה:  לקבלת נתונים מעבר לאלו שהוזכרו בשאלה הקודמת, יש לפנות לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות אונס, טל' 026242824.
 
קשישים
האם יש נתונים על קשישים?(1
תשובה:  נתונים על קשישים מתפרסמים- בסקר בני 60 ומעלה שנערך בשנים 1997-1998. ובסטטיסטיקל על בני 65 ומעלה לנתונים נוספים, נא לפנות למכון ברוקדייל בירושלים. נתונים נוספים לפי גיל ניתן למצוא במגוון פרסומים. פרטים ביחידות המידע.
 
רמת חיים
הוצאות על תצרוכת- איזה סכום מוציאה משפחה בממוצע בחודש על ביגוד, מזון, תחבורה, וכו'?(1
תשובה:  הנתון נמצא באתר הלשכה בסקר הוצאות משק הבית- סיכומים כלליים, בסקר הכנסות,ב "הודעות לעיתונות" בנושא רמת חיים ובסטטיסטיקל "סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות" ההוצאות על תצרוכת אינן כוללות 1. חיסכון : תשלומים לקופות פנסיה, תגמולים והחזר חובות (כגון משכנתא). 2. העברות כספים למשקי בית אחרים. 3. מיסים: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי.
מהו אחוז משקי הבית שבבעלותם מחשב ואשר הם מחוברים לאינטרנט ומשקי הבית שבבעלותם סלולרי אחד לפחות?(2
תשובה:  הנתון נמצא בפרסום סקר הוצאות משק הבית - סיכומים כלליים, באתר הלשכה ב "הודעות לעיתונות" בנושא רמת חיים, ובשנתון הסטטיסטי לוח 5.35
האם הלשכה מפרסמת נתונים על קו העוני?(3
תשובה:  הלשכה אינה מפרסמת נתונים על קו העוני.ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי. לדו"ח מדידת העוני, ניתן לפנות ליחידת המידע.
מהי ההכנסה הממוצעת למשק בית?(4
תשובה:  ניתן למצוא את נתוני ההכנסה למשק בית בפרסום סקר הכנסות. הפרסום כולל נתונים על ההכנסה הממוצעת למשק בית לפי עשירונים, השכלה, מין, גיל ומוצא. כמו כן, נתונים נבחרים ניתן לאתר בהודעה לעיתונות.
מהו ההבדל בין שכר לבין הכנסה?(5
תשובה:  1. שכר הוא השכר לשכיר המדווח ע"י המעסיק. המקור לנתונים הוא קבצים מנהליים. 2. הכנסה מעבודה שכירה. המקור הוא דיווחי הפרט מתוך סקר הכנסות וסקר הוצאות משק הבית 3. סך הכנסות של משק הבית מכל המקורות: א) עבודה שכירים ועצמאים ב) פנסיה ג) קופות גמל וכדומה, קצבאות, תמיכות. מקור הנתונים הוא סקר הכנסות וסקר הוצאות משק הבית.
מה יש במוצר ה- PUF שאין בפרסום?(6
תשובה:  בפרסום מובאים ממצאים כללים מתוך הסקר לפי חיתוכים סטנדרטים. במוצר ה-PUF אין עיבודים אלא את קבצי הנתונים עצמם שמאפשרים למשתמש לבצע עיבודים לפי חתכים ונושאי עניין המותאמים לצרכים המדויקים שלו
האם העבודה עם מוצר ה-PUF נוחה?(7
תשובה:  העבודה עם מוצר ה- PUF נוחה.בתקליטור המוצר מופיעים קבצי הנתונים בפורמט SAS וכן בפורמט ASCII . פורמט ה- ASCII מאפשר למעשה למשתמש את החופש לבחור באיזה תוכנה לקרוא את נתוני הקובץ. לצורך בקרת איכות הנתונים על המשתמש לבצע חישוב
מה הערך המוסף של מוצר ה- PUF?(8
תשובה:  הערך המוסף של מוצר ה- PUF הוא עצמאות המשתמש בתהליכי ניתוח הקובץ בחיתוכים שונים שלא קיימים בפרסום, ללא צורך להזמין עיבודים אלה מהלמ"ס.
למי כדאי להשתמש במוצר ה- PUF?(9
תשובה:  מוצר ה- PUF מיועד לשימוש כלל הציבור. השימוש כדאי בעיקר לסטודנטים, אנשי מחקר, משרדים שונים וכדומה אשר זקוקים לנתונים של רמת חיים של אוכלוסיות שונות במדינת ישראל ומעוניינים לעבוד באופן עצמאי. הקובץ יכול להקל על עבודתם ולחסוך להם זמן ומשאבים.
לאיזה צורך הוא עונה?(10
תשובה:  מוצר ה- PUF עונה על הצורך של אנשים פרטיים ומוסדות בנתוני רמת חיים (הכנסות, הוצאות, בעלות על מוצרים) של משקי בית ופרטים ומספק מידע עדכני אודות רווחת האוכלוסייה בישראל ותנאי חייה.
האם לא עדיף להזמין עיבודים ספציפיים הנחוצים לעבודתי?(11
תשובה:  לא בהכרח. לפעמים רוצים לבצע לצורך מחקר מספר עיבודים שונים כדי לבדוק כיווני חקירה ובעזרת מוצר ה- PUF ניתן לבצע זאת ללא תלות בגורמים חיצוניים. כמו כן לפעמים ישנם עיבודים פשוטים שבשל עומס עבודה לא ניתן לספק אותם באופן מידי בעוד שהמשתמש יכול לבצע אותם מיידית אם מצוי בידו מוצר ה- . כמו כן עיבודים ספציפיים הינם בתשלום לפי זמני עבודה ולכן מוצר ה- לרוב חסכוני יותר למשתמש.
האם יש אפשרות להשוות לשנים קודמות?(12
תשובה:  בהחלט. סקרי הכנסות והוצאות עליהם מתבססים הנתונים הם סקרים שנתיים קבועים וקיימים נתונים ברי השוואה בכל שנה. יש לזכור כי צריך להביא את הנתונים הכספיים לרמת מחירים אחידה.
 
שוקי הכספים וההון
היכן מתפרסמים שערים יציגים יומיים של מטבעות חוץ(1
תשובה:  ניתן לאתר שערים יציגים יומיים של מטבעות חוץ בירחון הסטטיסטי לישראל בלוח ט/11 ושערי חליפין ממוצעים (ממוצע חודשי) בלוח ט/12.
 
שמות
האם הלשכה מפרסמת שמות פרטיים ושמות משפחה נפוצים?(1
תשובה:  החל משנת 2002 הלמ"ס מפרסמת שמות פרטיים ושמות משפחה נפוצים. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות ליחידת המידע טל' 026592666, 035681933
 
תחבורה
היכן ניתן למצוא נתונים של כלי רכב ונהגים?(1
תשובה:  נתונים בנושא כלי רכב ניתן למצוא בדף כלי רכב באתר הלמ"ס, נתונים בנושא נהגים ניתן למצוא בדף מורשים לנהוג ניתן גם לעשות שימוש ב נושאים נבחרים בתחבורה, לפי יישוב , באתר האינטרנט. שם אפשר למצוא נתונים של כלי רכב ונהגים ביישוב מסוים.
האם ניתן להפיק מידע בנושא תחבורה ביישוב מסוים?(2
תשובה:  בנושאים נבחרים בתחבורה, לפי יישוב ניתן למצוא מידע לפי יישובים בנושאים: מצבת כלי רכב, מורשים לנהוג, תאונות דרכים שבהן נפגעים, נפגעים בתאונות דרכים ורכב המעורב בתאונות דרכים.
היכן אפשר לאתר נתונים על תאונות דרכים עם נפגעים ובפרט נתונים אודות מיקום התאונות?(3
תשובה:  את הנתונים בנושא זה ניתן למצוא בדף תאונות דרכים,באתר הלמס, וכן במחולל הלוחות תאונות דרכים עם נפגעים וב , נושאים נבחרים בתחבורה לפי יישוב.
האם אפשר לברר את הממוצע היומי של כלי הרכב הנעים בקטע כביש מסוים?(4
תשובה:  ניתן למצוא את הנתון בפרסום: ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות, הנמצא בדף בנושא ספירות תנועה.
מהי הנסועה השנתית (קילומטראז') של מכוניות, משאיות ואוטובוסים?(5
תשובה:  נתונים בנושא נסועה, ניתן למצוא בדף בנושא נסועה (קילומטרז').
האם אפשר למצוא מידע על כלי רכב אשר נוספו או הורדו מהכביש בשנה מסוימת?(6
תשובה:  ניתן לאתר את הנתונים בפרסום:כלי רכב מנועיים (34-36) הנמצא בחלק התחתון של הדף בנושא כלי רכב .
היכן ממוקמת ישראל ביחס לעולם בנושאי כלי רכב ותאונות דרכים?(7
תשובה:  נהשוואות בינ"ל בנושא כלי רכב ניתן לאתר בפרסום:כלי רכב מנועיים (לוח 6) , ובשנתון הסטטיסטי לישראל (לוח 23 בפרק 28), הנמצאים בדף בנושא כלי רכב . השוואות בינ"ל בנושא תאונות דרכים ניתן לאתר בפרסום:תאונות דרכים עם נפגעים (לוחות יב,יג) , ובשנתון הסטטיסטי לישראל (לוחות 24-25 בפרק 28 בשנתון), הנמצאים בדף בנושא תאונות דרכים עם נפגעים
מהם הדרכים, הרחובות והצמתים בהם התרחשו מרבית התאונות בשנה מסוימת?(8
תשובה:  בפרסום מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים אשר נמצא בתחתית הדף בנושא מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים ניתן לאתר את הדרכים, הרחובות והצמתים, בהם התרחשו 3 תאונות לפחות בשנה מסוימת.
היכן ניתן למצוא נתונים של תנועת נוסעים ומטענים ברכבת?(9
תשובה:  אפשר למצוא נתונים בנושא הרכבת, בדף הנושאי שירותי רכבות.
היכן ניתן למצוא נתונים של הפדיון והשכר בענפי התחבורה השונים?(10
תשובה:  ברבעון לתחבורה של תחבורה קיים לוח המכיל את נתוני הפדיון בענפי התחבורה השונים (לוח 2), ולוח המכיל נתונים של מספר המועסקים ושל שכרם הממוצע (לוח 5) .
היכן ניתן למצוא נתונים על נהגים שהורשעו בעבירות נהיגה?(11
תשובה:  נתונים על נהגים שהורשעו בעבירות נהיגה, וכן נתונים על העברות בהן הורשעו, ניתן למצוא בדף בנושא מורשעים והרשעות בעבירות נהיגה .
היכן ניתן למצוא נתונים של תנועת נוסעים ומטענים בתעופה?(12
תשובה:  אפשר למצוא נתונים בנושא תעופה, בדף הנושאי שירותי שדות תעופה.
 
תיירות
כמה כניסות תיירים ויציאות של ישראלים לחו"ל היו בשנה האחרונה?(1
תשובה:  ניתן למצוא את הנתונים הנ"ל באתר הלשכה, בירחון הסטטיסטי לישראל פרק ה. כמו כן, ניתן למצוא הודעות לעיתונות בנושאים אלה באתר הלשכה, ב"הודעות לעיתונות" בנושא תיירות.
היכן ניתן לאתר נתונים על תפוסה ופדיון של בתי מלון לפי פריסה גאוגרפית?(2
תשובה:  נתונים על תפוסה ופדיון של בתי מלון ניתן למצוא ב שנתון הסטטיסטי (פרק 23) וברבעון לתיירות ושירותי הארחה. לפרטים ניתן לפנות ליחידת המידע.
האם יש נתונים על האירוח הכפרי (צימרים)?(3
תשובה:  החל משנת 2003 מתפרסמים נתונים על צימרים בהודעות לעתונות- בנושא תיירות. נתונים על אירוח כפרי מתפרסמים ברבעון תיירות ובפרסום השנתי "תיירות" . לקבלת הנתונים, ניתן לפנות ליחידת המידע.
 
תעשייה
היכן ניתן למצוא נתונים על מכירות ופדיון של מוצרים?(1
תשובה:  נתונים על מכירות מתפרסמים בפרסום סקר מוצרים וחומרים בתעשייה- 1995. ניתן לרכוש את הפרסום או לעיין בו ביחידות המידע של הלמ"ס.נתונים על עוסקים ופדיון בענפי המשק ניתן למצוא בפרסום עוסקים ופדיון בענפי המשק על פי מע"מ
כמה עסקים בישראל?(2
תשובה:  הנתונים מתפרסמים בפרסום: דמוגרפיה של עסקים. נתונים על פתיחה וסגירה של עסקים ניתן למצוא בהודעות לעיתונות בנושא תעשייה ומסחר.
האם הלשכה מפרסמת נתונים על רכישות בכרטיסי אשראי?(3
תשובה:  בהודעות לעתונות - בנושא תעשייה מתפרסמים נתונים מידי חודש על מדד רכישות משקי בית בכרטיסי אשראי.
info@cbs.gov.il   אם ברצונך בתשובות לשאלות נוספות נא שלח בקשתך
02-6592666- לנתונים לפי הזמנה - מידע "מחויט" נא התקשר לטל
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©