28/02/2018עודכן ב  
לקט אינדיקטורים כלכליים - פברואר 2018
בחר חודש בחר שנה     : למעבר ללקטים קודמים
 

פרסום זה יבוטל החל מחודש מרץ 2018 . האינדיקטורים מופיעים במקומות שונים באתר
dover@cbs.gov.il אם נתקלתם בבעיה במציאת הסדרה/הלוח המבוקש, אנא פנו לדוא"ל

אינדיקטורים כלכליים עיקריים
הודעה לעיתונות
לוח זמנים

תרשימים

לוחות

קובץ להדפסת כל הלוחותקובץ בפורמט להדפסה

הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, ושימושים במקורות,במחירי שוק 1.  
מאזן תשלומים 2.  
יצוא ויבוא סחורות ושירותים - במונחים שנתיים 3.  
צריכה פרטית 4.  
מדדים על פעילות צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי 4_1.  
השקעה בנכסים קבועים 5.  
הכנסות והוצאות של הממשלה,כולל אשראי נטו 6.  
מימון גרעון הממשלה 7.  
הכנסות והוצאות מקומיות של הממשלה ותקבולים ממסים 8.  
שעות עבודה של מועסקים ושכירים 9.  
מועסקים 10.  
השתתפות בכוח העבודה,אבטלה,משרות שכיר דורשי עבודה ועולים 11.  
מספר ושיעור משרות פנויות לפי ענף כלכלי 11_1.  
שכר למשרת שכיר במחירים קבועים 12.  
שינוי מצטבר במחירים ובשערי החליפין בשיעור שנתי,אחוזים 13.  
שוקי כספים והון 14.  
מדדי הפדיון בסך ענפי המשק למעט יהלומים על-פי נתוני מס ערך מוסף 15.  
מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים על-פי נתוני מס ערך מוסף 16.  
אינדיקטורים לענפי התעשייה 17.  
מדדי הייצור התעשייתי לפי ענף ראשי 18.  
השקעות בבנייה למגורים במונחים שנתיים 19.  
ענף הבינוי במונחים שנתיים 20.  
חובות הממשלה 21.  
ייצור תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית 22.  
יצוא תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית 23.  
סקר הערכת מגמות בעסקים 24.  
ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק לשלושה החודשים 24.1.  
מדד אמון הצרכנים-באחוזים 25.  
מדד אמון הצרכנים לפי תכונות נבחרות 25.1.  
תרשימים  
קובץ להדפסת כל התרשימיםקובץ בפורמט להדפסה

יצוא ויבוא 2.  
יבוא 3.  
תעשייה 4.  
ענפי תעשייה נבחרים 5.  
צריכה 6.  
מדדי מחירים לצרכן ושיעור הריבית 7.  
מדדי פידיון 8.  
תיירות ונסיעות 9.  
בינוי ותשתית 10.  
יצוא וייצור מקומי לפי עוצמה טכנולוגית 11.  
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©