English
   
נתונים אחרונים
עודכן ב -
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 פברואר 2020
100.3   15/03/2020
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  פברואר 2020 -0.1 % 15/03/2020
אוכלוסייה לסוף  ינואר 2020 9,152.1 אלף 01/03/2020
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2020 3,994 אלף 15/03/2020
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  פברואר 2020 3.4 % 15/03/2020
סך הכול משרות פנויות  פברואר 2020 91,674   15/03/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  דצמבר 2019 11,163 ש"ח 05/03/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים  דצמבר 2019 10,856 ש"ח 05/03/2020
הוצאה לצריכה פרטית לנפש  רבע רביעי 2019 20,861 ש"ח 10/03/2020
שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר  פברואר 2020 3.4300 ש"ח 12/03/2020
יצוא סחורות  פברואר 2020 4,390.3 מיליוני דולרים 12/03/2020
יבוא סחורות  פברואר 2020 5,696.2 מיליוני דולרים 12/03/2020
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע רביעי 2019 362,898 מיליוני ש"ח 10/03/2020
מדד אמון הצרכנים  פברואר 2020 -8.5 % 10/03/2020
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  פברואר 2020 23.4 % 05/03/2020
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע רביעי 2019 3,455 מיליוני דולרים 08/03/2020

פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2016-2011

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©