English
   
נתונים אחרונים
עודכן ב -
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 אפריל 2020
100.4   15/05/2020
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  אפריל 2020 -0.3 % 15/05/2020
אוכלוסייה לסוף  מרס 2020 9,176.2 אלף 03/05/2020
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  אפריל 2020 3,956 אלף 25/05/2020
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  אפריל 2020 3.3 % 25/05/2020
סך הכול משרות פנויות  אפריל 2020 26,982   21/05/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  דצמבר 2019 11,163 ש"ח 05/03/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים  דצמבר 2019 10,856 ש"ח 05/03/2020
הוצאה לצריכה פרטית לנפש  רבע ראשון 2020 19,884 ש"ח 25/05/2020
שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר  אפריל 2020 3.5700 ש"ח 13/05/2020
יצוא סחורות  אפריל 2020 2,800.1 מיליוני דולרים 13/05/2020
יבוא סחורות  אפריל 2020 4,588.3 מיליוני דולרים 13/05/2020
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע ראשון 2020 352,449 מיליוני ש"ח 25/05/2020
מדד אמון הצרכנים  אפריל 2020 -34.6 % 17/05/2020
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  מרס 2020 -1.5 % 06/04/2020
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע רביעי 2019 3,455 מיליוני דולרים 08/03/2020

פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2016-2011

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©