English
   
נתונים אחרונים
עודכן ב -
מדד המחירים לצרכן,
בסיס 100=2018
 דצמבר 2019
100.8   15/01/2020
מדד המחירים לצרכן, שינוי לעומת חודש קודם  דצמבר 2019 0.0 % 15/01/2020
אוכלוסייה לסוף  נובמבר 2019 9,124.2 אלף 01/01/2020
מספר מועסקים ישראלים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2019 4,004 אלף 23/12/2019
אחוז הבלתי מועסקים (מנוכה עונתיות)  נובמבר 2019 3.9 % 23/12/2019
סך הכול משרות פנויות  דצמבר 2019 98,760   19/01/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - משרות של ישראלים  אוקטובר 2019 10,501 ש"ח 05/01/2020
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - כולל משרות של עובדים זרים  אוקטובר 2019 10,218 ש"ח 05/01/2020
הוצאה לצריכה פרטית לנפש  רבע שלישי 2019 21,913 ש"ח 16/01/2020
שער חליפין (ממוצע חודשי) של הדולר  דצמבר 2019 3.4800 ש"ח 13/01/2020
יצוא סחורות  דצמבר 2019 4,070.6 מיליוני דולרים 13/01/2020
יבוא סחורות  דצמבר 2019 7,109.9 מיליוני דולרים 13/01/2020
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) במחירים שוטפים  רבע שלישי 2019 355,485 מיליוני ש"ח 16/01/2020
מדד אמון הצרכנים  דצמבר 2019 -10.3 % 12/01/2020
מאזן כולל מתוך סקר הערכת המגמות בעסקים  דצמבר 2019 24.0 % 08/01/2020
עודף/ גירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים (מנוכה עונתיות)  רבע שלישי 2019 3,932 מיליוני דולרים 15/12/2019

פרופיל סטטיסטי של ישראל ב- OECD
נתונים כלכליים לפי תקן IMF
לקט אינדיקטורים כלכליים לחודשים האחרונים
אינדיקטורים עיקריים להתפתחות המשק 2016-2011

 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©