English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אוקטובר 2019 19.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2019 18.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018: ניידות בעבודה וקידום של מועסקים בישראל 18.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים לרגל "שבוע הבטיחות בדרכים" החל בנובמבר 17.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2019 17.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2019 15.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוקטובר 2019 15.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוקטובר 2019 15.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוקטובר 2019 15.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - אוקטובר 2019 14.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ספטמבר 2019 14.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוקטובר 2019: יבוא ויצוא של סחורות 13.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יישובים בישראל 2018 11.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פרסום חדש של ה-OECD מבט על הבריאות 2019 7.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אוקטובר 2019 7.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ינואר-אוקטובר 2019 5.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר - אוקטובר 2019 5.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 2019 4.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אוגוסט 2019 3.11.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: יוני - אוגוסט 2019 31.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוגוסט 2019 31.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יולי-ספטמבר 2019 31.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ספטמבר 2019 31.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ספטמבר ולרבעון השלישי 2019 31.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-ספטמבר 2019 30.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים יולי-ספטמבר 2019 30.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ספטמבר 2019: יבוא ויצוא של סחורות 30.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018: מוביליות בין-דורית: השכלה, תעסוקה ושינויים במידת דתיות 29.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ספטמבר 2019 29.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אפריל-יוני 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 29.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יולי- ספטמבר 2019 27.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - ספטמבר 2019 27.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית 23.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השני של שנת 2019 22.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2019 15.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר 2019 15.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2019 15.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2019 15.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2019 10.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - ספטמבר 2019 7.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים יוני-אוגוסט 2019 7.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל ב-2017 6.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יולי 2019 6.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בספטמבר 2019 3.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר - ספטמבר 2019 3.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פערים בין מרכז לפריפריה: נתונים נבחרים מתוך דוח פני החברה מס' 11 2.10.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ישראל במספרים ערב ראש השנה תש"ף: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2019 26.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 26.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים יוני-אוגוסט 2019 26.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 2019: מבחר נתונים על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה 25.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מקבלי תארים אקדמיים מישראל ששהו בחו"ל שלוש שנים ויותר ב-2018 24.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הקולנוע הישראלי 24.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2019 24.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 לרגל יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 23.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2019 22.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יולי 2019 22.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: מאי - יולי 2019 22.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות ינואר-יוני 2019 19.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה יולי 2018 - יוני 2019 19.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2019 19.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחיר בסחר חוץ - סחורות - לרבעון השני של שנת 2019 18.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אוגוסט 2019 18.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יוני- אוגוסט 2019 16.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נסועה של כלי רכב מנועיים 2018 16.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שני לרבעון השני של שנת 2019 16.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוגוסט 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוגוסט 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוגוסט 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוגוסט 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של שנת 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2019 15.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוגוסט 2019: יבוא ויצוא של סחורות 11.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2016 - השוואה בין-לאומית 10.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-22 10.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - אוגוסט 2019 10.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2018 8.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אוגוסט 2019 5.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאפייני השכלה של תושבי ישראל בני 29-20 שעמדו לדין במשפטים פליליים בשנת 2017 4.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2019 4.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות והוצאות מלכ"רים 2018-2016 3.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוגוסט 2019 3.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 3.9.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי בשנת 2018 29.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מאי-יולי 2019 29.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2024-2020 28.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מאי-יולי 2019 28.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רקע אקדמי וטרום אקדמי בקרב עובדי הוראה 27.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תחושת ביטחון אישי - ממצאים מתוך סקר ביטחון אישי 2018 27.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2019 26.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018: מעברים בין יישובים, יוממות ושביעות רצון מאזור המגורים בערים הגדולות בישראל 25.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יולי 2019 22.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-יולי 2019 22.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2017: לראשונה נכלל גם המו"פ הבטחוני המבוצע על ידי המגזר העסקי 21.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יוני 2019 21.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2018-2016 20.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יולי 2019 20.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אפריל - יוני 2019 19.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2019 19.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2018 18.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן ראשון לרבעון השני של שנת 2019 18.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יולי 2019 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יולי 2019 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יולי 2019 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יולי 2019 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט אפיון וסיווג של אזורים סטטיסטיים בתוך עיריות ומועצות מקומיות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה 2015 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מאי- יולי 2019 15.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ט 2019 14.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יוני 2019 14.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות בשנת 2017 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות 13.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יולי 2019: יבוא ויצוא של סחורות הגירעון בסחר בסחורות הסתכם ב-10.4 מיליארד ש"ח 13.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה המוסלמית בישראל נתונים לרגל חג הקורבן 12.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - יולי 2019 מדד אמון הצרכנים עומד על 13%- מדד אמון הצרכנים היחסי עומד על 115 12.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי חקלאות-סביבה 2017 7.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2019 7.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - יולי 2019 7.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2019 5.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט 2.8 מיליון כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר - יולי 2019 11% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד 5.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל, 2018 1.8.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט דירות ומבנים בישראל, 2018 31.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים עסקיים 2018-2014 31.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון השני 2019 31.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2018 30.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים אפריל-יוני 2019 30.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018: אפליה, העדפה מתקנת ומעמד חברתי 28.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2018-2016 28.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אפריל-יוני 2019 25.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מאי 2019 24.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היי-טק: השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה, נתונים מתוך סקר השכלה גבוהה תשע"ח 23.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות במחצית הראשונה של 2019 23.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט 1,768 נפגעים ב-951 תאונות דרכים בחודש יוני 2019 מתוכם: 29 הרוגים ב-28 תאונות קטלניות 22.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2019 22.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: מרץ - מאי 2019:עלייה של 8.6% (עפ"י נתוני המגמה) 22.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים ינואר-מרץ 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 18.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יוני 2019 זרקור על הסחר בסחורות בין ישראל לארצות הברית 17.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2019 התוצר המקומי הגולמי עלה בשיעור שנתי של 5.0% 16.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אפריל- יוני 2019 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יוני 2019 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2019 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יוני 2019 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יוני 2019 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2018 זרקור על הסחר בין ישראל לבין פולין, טורקייה, יפן, סין וארגנטינה 15.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מאי 2019 14.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יוני 2019: יבוא ויצוא של סחורות 11.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - יוני 2019 10.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2018 9.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2019 7.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - יוני 2019 7.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביוני 2019 3.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט 2.4 מיליון כניסות מבקרים לישראל בחודשים ינואר - יוני 2019 3.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מגמות בהכשרה להוראה, בהתמחות בהוראה ובכניסה להוראה 2019-2000 2.7.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל, 2017 30.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים מרץ-מאי 2019 30.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 2018 27.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים מרץ-מאי 2019 26.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היבוא והיצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית לשנת 2018 26.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי: ממצאים מתוך סקר ענפי הכלכלה בשנת 2016 25.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אפריל 2019 25.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-מאי 2019 24.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מאי 2019 24.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות לרבעון הראשון של שנת 2019 23.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מאי 2019 23.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: פברואר - אפריל 2019:עלייה של 10.1% (עפ"י נתוני המגמה) 23.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אפריל 2019 23.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה אפריל 2018 - מרץ 2019 20.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מרס 2019- מאי 2019 20.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2018 20.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עומדים לדין במשפטים פליליים, 2017 20.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים על מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשעח (2017/18). לרגל סיום שנת הלימודים האקדמית 19.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מאי 2019 19.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018: מגורים, משפחה, עבודה ומה שביניהם 18.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2019 17.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שני לרבעון הראשון של שנת 2019 16.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות ינואר-מרס 2019 16.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מאי 2019 14.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מאי 2019 14.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-מאי 2019 14.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מאי 2019 14.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רמת המתמטיקה של סטודנטים בישראל, תשע"ח (2017/18) 13.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אפריל 2019 13.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ניידות פנימית ועזיבת המערכת בקרב עובדי הוראה, 2018-2000 12.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - מאי 2019 12.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מאי 2019: יבוא ויצוא של סחורות 12.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל שבוע הספר העברי 11.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2017 10.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרס 2019 6.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - מאי 2019 6.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט "ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות 5.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה 5.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במאי 2019 4.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל בינואר- מאי 2019 4.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות, הוצאות ורווח מלונות התיירות: שנת 2016 ואומדנים לשנים 2018-2017 3.6.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים פברואר-אפריל 2019 30.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מרץ 2019 30.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החקלאות בישראל בשנת 2018 30.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2018-2016) 29.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ינואר - מרץ 2019 28.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2019 28.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אפריל 2019 27.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים פברואר-אפריל 2019 27.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא ויצוא סחורות לפי סוג הובלה 2018 26.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-אפריל 2019 23.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות פברואר- אפריל 2019 22.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2019 22.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אפריל 2019 20.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אפריל 2019: יבוא ויצוא של סחורות 19.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2018 19.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - אפריל 2019 16.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2019 16.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אפריל 2019 15.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אפריל 2019 15.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אפריל 2019 15.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אפריל 2019 15.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים ינואר-מרץ 2019 14.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - מרץ 2019 14.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אפריל 2019 7.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים ינואר-מרץ 2019 7.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום העצמאות תשע"ט 6.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר 2019 6.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל אפריל 2019 5.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא סחורות לפי ארץ מקור 2018 5.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - פברואר 2019 1.5.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 30.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון הראשון 2019 30.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מרץ 2019 29.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: דצמבר 2018 - פברואר 2019 29.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - פברואר 2019 29.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מרס 2019 18.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב 17.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 17.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-מרץ 2019 16.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי למחצית השנייה של שנת 2018 16.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מרס 2019: יבוא ויצוא של סחורות 16.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מרס 2019 15.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מרס 2019 15.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מרס 2019 15.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות ינואר - מרס 2019 15.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - פברואר 2019 14.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - מרץ 2019 10.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות - 2017-2015 7.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - מרס 2019 7.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2019 7.4.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים דצמבר 2018 - פברואר 2019 31.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות הארצי הגיע לסיומו, הממצאים יתפרסמו בהמשך 27.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים דצמבר 2018-פברואר 2019 27.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשעח (2017/18) 27.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשים לנהוג 2018 ונתונים מהסקר החברתי 2017 26.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש פברואר 2019 25.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בחודשים ינואר-פברואר 2019 25.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - פברואר 2019 24.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ינואר 2019 24.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - שנת 2018 20.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: נובמבר 2018 - ינואר 2019 20.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ינואר 2019 20.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ט (2018/19) 19.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2019 19.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק לשנת 2018 18.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות דצמבר 2018 - פברואר 2019 17.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - לשנת 2018 17.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - פברואר 2019 15.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - פברואר 2019 15.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - פברואר 2019 15.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-פברואר 2019 15.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - ינואר 2019 14.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות בשנת 2018 14.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, פברואר 2019: יבוא ויצוא של סחורות 13.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - פברואר 2019 12.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-21 - 2019 11.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2018 10.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2018 10.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2018 7.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - פברואר 2019 6.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2019 6.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - פברואר 2019 5.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בפברואר 2019 5.3.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא לקויי שמיעה בישראל לרגל יום השמיעה הארצי, מתוך הסקר החברתי 2017 28.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים נובמבר 2018 - ינואר 2019 28.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק: נובמבר 2018-ינואר 2019 27.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2017 26.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - דצמבר 2018 25.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התמדה ומשך לימודים בקרב סטודנטים לתואר ראשון שהחלו ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בתש"ס (2000/01) ובתש"ע (2009/10) 25.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ינואר 2019 25.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - ינואר 2019 24.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר 2019 24.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר-דצמבר 2018 21.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2018 21.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן אספקת המזון 2017 20.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שכירים שעומד לרשותם רכב מהמעסיק, 2016-2006 19.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2019 19.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד הגיוון התעסוקתי לייצוג ולשכר בשוק העבודה הפרטי בישראל 2016 19.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2017 18.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2018- ינואר 2019 17.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון למחצית השנייה של שנת 2018 17.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2019 15.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ינואר 2019 15.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ינואר 2019 15.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2019 15.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - שנת 2018 14.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בחירות והכנסת: לקט נתונים על הכנסת הנוכחית (הכנסת ה-20) 13.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2019: יבוא ויצוא של סחורות 13.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 2017 12.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 2017 12.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - ינואר 2019 12.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר 2018 7.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי 6.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יישובים בישראל בעשור 2017-2008 6.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2017 5.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2019 5.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - ינואר 2019 5.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2019 5.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שמות משפחה בישראל 2017 4.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 4.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות, מתוך הסקר החברתי 2017 3.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) בשנת 2015 3.2.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2018 31.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - 2018 31.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בשנת 2018 31.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מקבלי תארים במסלולים מחקריים באוניברסיטאות, בשנים תשס"ז-תשע"ז (2016/17-2006/07) 30.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018 29.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2018 29.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים כלליים בישראל בשנת 2017 29.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עדכון מדד המחירים לצרכן - 2019 28.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר מחקר ופיתוח במכוני מחקר, 2016 27.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2018 24.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר-נובמבר 2018 24.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2018 24.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2018 24.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לרגל יום השואה הבין-לאומי ב-27 בינואר: אנשים שנחשפו למשטר הנאצי וחיו בישראל בסוף 2017 24.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לרווחה, 2015 23.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תשע"ט 16.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים - אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2018 16.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018 15.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - דצמבר 2018 15.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018 15.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - דצמבר 2018 וסיכום שנת 2018 15.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוקטובר - דצמבר 2018 15.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2018 14.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, סחורות בשנת 2018 13.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - דצמבר 2018 10.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רמת האנגלית של סטודנטים בישראל, תשע"ו (2015/16) ותשע"ח (2017/18) 9.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2018 7.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2018 על פי ניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 7.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת מגמות בעסקים - דצמבר 2018 7.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות לחו"ל של ישראלים - 2018 6.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - 2018 6.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2018 6.1.2019
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל 2017 6.1.2019
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©