English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-אוקטובר 2020 25.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נשים נפגעות עבירה - נתונים מתוך סקר ביטחון אישי 2019, לרגל יום המאבק הבין-לאומי למניעת אלימות נגד נשים 24.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - ספטמבר 2020 24.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ספטמבר 2020 24.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שיפור מיומנויות במהלך הלימודים האקדמיים 23.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוקטובר 2020 23.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן אספקת המזון 2019 22.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוקטובר 2020 22.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר אמון הצרכנים למחצית הראשונה של חודש נובמבר 2020 19.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות אוקטובר 2020 19.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי 2020 18.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לימודים ותעסוקה של בוגרי תואר ראשון במכללות האקדמיות לחינוך: נתונים מסקר השכלה גבוהה (2018) 18.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוגוסט-אוקטובר 2020 17.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מהגל הרביעי של הסקר שנערך בנובמבר בצל המשבר 16.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש אוקטובר ולחודש אוקטובר 2020 16.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השלישי של שנת 2020 16.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוקטובר 2020 15.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוקטובר 2020 15.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - אוקטובר 2020 15.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוקטובר 2020 15.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - רבע 3 (יולי-ספטמבר) 2020 12.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוקטובר 2020: יבוא ויצוא של סחורות 12.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל - לקט נתונים לרגל חג הסיגד 11.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסתם של בוגרי 2016 בקורסים להכשרה ולהשתלמות מקצועית למבוגרים 10.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים: אוקטובר 2020 10.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מבחר נתונים לרגל "שבוע הבטיחות בדרכים" החל בנובמבר 8.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הסחר בסחורות לפי מאפיינים של יצואנים ויבואנים בשנת 2019 8.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אוקטובר 2020 5.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוגוסט 2020 4.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוקטובר 2020 3.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל אוקטובר 2020 3.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השמות הפרטיים שניתנו לילידי 2019 3.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט בעלי תואר שלישי שעסקו במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בישראל ב-2019 2.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש אוקטובר 2020 2.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש ספטמבר 2020 2.11.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי בשנת 2019 29.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים אחרים 2019-2016 29.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש ספטמבר 2020 29.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ספטמבר ולרבעון השלישי 2020 29.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אוגוסט 2020 29.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ספטמבר 2020 28.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אוגוסט 2020 27.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - אוגוסט 2020 27.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-ספטמבר 2020 26.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: ספטמבר 2020 25.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 9) 22.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר אמון הצרכנים למחצית הראשונה של חודש אוקטובר 2020 22.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יולי-ספטמבר 2020 22.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ספטמבר 2020: יבוא ויצוא של סחורות 21.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות והוצאות מלכ"רים 2019-2017 20.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל בחודשים אפריל-יוני 2020 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 20.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הסקר הסרולוגי בבני ברק: פרויקט משותף של הלמ"ס, משרד הבריאות, מכון גרטנר ועיריית בני ברק 19.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש ספטמבר ולחודש ספטמבר 2020 19.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים: ספטמבר 2020 19.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון השני של שנת 2020 18.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ספטמבר 2020 15.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ספטמבר 2020 15.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-ספטמבר 2020 15.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ספטמבר 2020 15.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה בישראל - נתונים נבחרים לשנת הלימודים תש"ף (2019/20) לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית 15.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - אוגוסט 2020 14.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: עזרה לבן משפחה עם מחלה או מוגבלות 13.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - ספטמבר 2020 13.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בספטמבר 2020 13.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל ספטמבר 2020 13.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 לרגל יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 1.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום האזרח הוותיק הבין-לאומי 2020: מבחר נתונים על אזרחי ישראל הוותיקים בני 65 ומעלה 1.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2020 1.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יולי 2020 1.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש אוגוסט 2020 1.10.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט בשנת 2019 30.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש אוגוסט 2020 24.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יולי 2020 24.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אוגוסט 2020 24.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - יולי 2020 24.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יולי 2020 24.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-אוגוסט 2020 23.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אוגוסט 2020 23.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשעים בדין במשפטים פליליים, שנת פסק דין 2018 22.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ סחורות לרבעון השני של שנת 2020 22.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות אוגוסט 2020 22.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר אמון צרכנים למחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2020 17.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה למחקר ופיתוח במגזר העסקי בשנת 2018 17.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה - סיכום ביניים (חלק 2) מרץ-אוגוסט 2020 16.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ישראל במספרים ערב ראש השנה תשפ"א: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2020 16.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שני לרבעון השני של שנת 2020 16.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות, ינואר-יוני 2020 16.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אוגוסט 2020 15.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אוגוסט 2020 15.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אוגוסט 2020 15.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אוגוסט 2020 15.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות יוני-אוגוסט 2020 15.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש אוגוסט ולחודש אוגוסט 2020 14.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון השני של שנת 2020 14.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה יולי 2019 - יוני 2020 14.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יולי 2020 14.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאים ראשונים מתוך סקר ביטחון אישי 2019 13.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אוגוסט 2020: יבוא ויצוא של סחורות 13.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט המיומנויות הנדרשות בשוק העבודה בקרב מועסקים אקדמאים 10.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - אוגוסט 2020 10.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2017 - השוואה בין-לאומית 8.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: נסיעות של ישראלים לחו"ל 6.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אוגוסט 2020 6.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באוגוסט 2020 6.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל אוגוסט 2020 6.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האם קיימת עלייה בסך התמותה בישראל בזמן הקורונה? 3.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2020 3.9.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2020 31.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש יולי 2020 31.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הוצאה פרטית לתלמיד עבור שירותי חינוך ב-2018 30.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות הארצי 2017 - גידולים צמחיים 30.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש יולי 2020 30.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 8) 27.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תחזית תלמידים למערכת החינוך, לשנים 2030-2021 25.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - יוני 2020 24.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-יולי 2020 24.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יולי 2020 24.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יולי 2020 23.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נסועה בשנת 2019 23.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - יוני 2020 20.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - יוני 2020 20.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר אמון צרכנים למחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2020 19.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות וחזרות בשנת 2018 של ישראלים ששהו בחו"ל שנה ויותר ברציפות 19.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יולי 2020 19.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2019 18.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש יולי ולחודש יולי 2020 17.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2019-2017 17.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון השני של שנת 2020 16.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מאי-יולי 2020 16.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יולי 2020 14.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יולי 2020 14.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יולי 2020 14.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יולי 2020 14.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - יוני 2020 13.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יולי 2020: יבוא ויצוא של סחורות 12.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה הלאומית לרווחה, 2017 10.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - יולי 2020 10.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - יולי 2020 5.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביולי 2020 5.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל ביולי 2020 5.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2020 4.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תש"ף - 2020 3.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדים מחו"ל שנכנסו לישראל, 2019 2.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: עמדות בנושא קשר זוגי וילדים, ועזרה הדדית במשפחה 2.8.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יולי 2020 30.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מאי 2020 30.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש יוני ולרבעון השני 2020 30.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מסחר בין-לאומי בשירותים אחרים לפי סוגי שירות, ענפי כלכלה ומדינות 2013-2016 30.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש יוני 2020 29.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה המוסלמית בישראל - נתונים לרגל חג הקורבן 28.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - מאי 2020 28.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מאי 2020 28.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-יוני 2020 27.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש יוני 2020 27.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מהגל השלישי של הסקר שנערך באמצע יולי בצל המשבר 26.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הרשויות המקומיות בישראל - 2018 26.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט העלייה לישראל 2019 26.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות, ינואר-מרץ 2020 23.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשעט (2018/19) 23.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: יוני 2020 23.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם למחצית השנייה של חודש יוני ולחודש יוני 2020 22.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים ראשוניים מסקר אמון צרכנים למחצית הראשונה של חודש יולי 2020 22.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט דמוגרפיה של עסקים - שרידות ותנועות של עסקים 2019-2017 21.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019: שילוב חיי משפחה ועבודה וחלוקת תפקידים בין בני הזוג בבית 21.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אפריל - יוני 2020 21.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בישראל בחודשים ינואר-מרץ 2020 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 20.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - יוני 2020 19.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון הראשון של שנת 2020 16.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - יוני 2020 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - יוני 2020 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - יוני 2020 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2020 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכנסות, הוצאות ורווח מלונות התיירות: שנת 2017 ואומדנים לשנים 2019-2018 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאפיינים עיקריים של פעילות המגזר העסקי: ממצאים מתוך סקר ענפי הכלכלה בשנת 2017 15.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות, 2019 14.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות- מאי 2020 14.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 7) 14.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים ראשוניים מסקר כוח אדם למחצית הראשונה של חודש יוני 2020 13.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, יוני 2020: יבוא ויצוא של סחורות 13.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה - סיכום ביניים 12.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - יוני 2020 12.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משקי בית עם שני ילדים או יותר מתחת לגיל שש: נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2018 9.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 בנושא דיור ואזור מגורים 8.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מועמדים חדשים שנרשמו ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ונדחו 7.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל ביוני 2020 6.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל יוני 2020 6.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט המשך לימודים לתואר ראשון של מסיימי תיכון בתש"ע (2009/10) בתוך שמונה שנים מסיום לימודיהם התיכוניים, לפי תכונות נבחרות (מעקב עד תשע"ח - 2017/18) 5.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - יוני 2020 5.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אפריל 2020 2.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש מאי 2020 2.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החקלאות בישראל בשנת 2019 1.7.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - אפריל 2020 29.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש מאי 2020 29.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן היצוא והיבוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית לשנת 2019 28.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-מאי 2020 25.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים - אפריל 2020 25.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - אפריל 2020 25.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדינת ישראל נערכת למפקד אוכלוסין 24.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכלה גבוהה ותעסוקה: תעסוקה שבע שנים לאחר התחלת לימודי התואר הראשון 23.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 6) 22.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מאי 2020 22.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מאי 2020 22.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - סחורות - לרבעון הראשון של שנת 2020 22.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת הלימודים תשעט (2018/19) 18.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה בתקופה אפריל 2019 - מרץ 2020 18.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מאי 2020 18.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ממצאי פרויקט ההשוואה הבינלאומית על שווי כוח הקנייה (PPP) - לסבב 2017 17.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות מרס מאי 2020 16.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שני לרבעון הראשון של שנת 2020 16.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות- אפריל 2020 16.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מאי 2020 15.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מאי 2020 15.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-מאי 2020 15.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מאי 2020 15.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לרבעון הראשון של שנת 2020 14.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מאי 2020: יבוא ויצוא של סחורות 11.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - מאי 2020 10.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 5) 10.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - מאי 2020 7.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יבוא סחורות לפי ארץ מקור 2019 7.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - מרץ 2020 4.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במאי 2020 4.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל במאי 2020 4.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרץ 2020 4.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה 3.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודש אפריל 2020 2.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי תעשייה, כרייה וחציבה חודשיים- מרץ 2020 2.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - מרץ 2020 2.6.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים - סיכום שנת 2019 27.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש אפריל 2020 27.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה: ממצאים מסקר המשך לאחר תקופת הסגר 26.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט "ארץ זבת חלב ודבש": החלב והדבש בישראל - לרגל חג השבועות 26.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא ויבוא סחורות לפי סוג הובלה 2019 26.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-אפריל 2020 25.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2020 25.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש אפריל 2020 25.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2020 24.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות פברואר - אפריל 2020 21.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - אפריל 2020 20.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום ירושלים (נתוני 2019-2017) 19.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - אפריל 2020 17.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - אפריל 2020 15.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - אפריל 2020 15.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-אפריל 2020 15.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - אפריל 2020 15.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות- מרץ 2020 14.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 4) 13.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, אפריל 2020: יבוא ויצוא של סחורות 13.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: דחיית האומדן ראשון לרבעון הראשון של שנת 2020 12.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - מרץ 2020 11.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כלי רכב מנועיים בישראל בשנת 2019 10.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - אפריל 2020 7.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה, בקרב בני 21 ומעלה 7.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - פברואר 2020 6.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל באפריל 2020 6.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות של מבקרים לישראל באפריל 2020 6.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים ינואר -מרץ 2020 5.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: דצמבר 2019 - פברואר 2020 4.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - פברואר 2020 4.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר 2020 4.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן אספקת המזון 2018 3.5.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-מרץ 2020 30.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות ינואר - מרס 2020 30.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון הראשון 2020 30.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 3) 27.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום העצמאות תש"ף 26.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודש מרץ 2020 23.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט האוכלוסייה הדרוזית בישראל - לקט נתונים לרגל חג הנביא שועייב 23.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: מרץ 2020 23.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - מרץ 2020 21.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 19.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון הרביעי של שנת 2019 19.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - מרס 2020 14.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - מרס 2020 14.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - מרס 2020 14.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-מרס 2020 14.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, מרס 2020: יבוא ויצוא של סחורות 7.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - מרס 2020 6.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל במרס 2020 6.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - מרס 2020 6.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תוצאות סקר מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה (גל 2) 5.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות- פברואר 2020 5.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 ובשנת 2019 5.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים דצמבר 2019 -פברואר 2020 1.4.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט עובדי הוראה במערכת החינוך, תש"ף (2019/20) 31.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2020 29.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים דצמבר 2019-פברואר 2020 26.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון ותעסוקה במלונות תיירות בשנת 2019 24.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון, משרות שכיר, תמורה לעבודת שכירים ויצוא סחורות לפי ענפים בחברות רב-לאומיות זרות (חברות IN) בשנת 2017 24.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל חו"ל בישראל, לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות 2018-2016 23.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - ינואר 2020 23.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים: פברואר 2020 23.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: נובמבר 2019 - ינואר 2020 19.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - ינואר 2020 19.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2018-1995 18.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר-פברואר 2020 18.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מורשים לנהוג 2019 ונתונים מתוך הסקר החברתי 2018 16.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השקעה גולמית מקומית בנכסים קבועים בענפי המשק לשנת 2019 16.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - פברואר 2020 16.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש פברואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט התחלת הבנייה וגמר הבנייה - סיכום שנת 2019 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירים בסחר חוץ - לשנת 2019 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - פברואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - פברואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-פברואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - פברואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות- ינואר 2020 15.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, פברואר 2020: יבוא ויצוא של סחורות 12.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2019 10.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - פברואר 2020 10.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2019 8.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל יום האישה הבין-לאומי 2020 5.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - פברואר 2020 5.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בפברואר 2020 4.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - פברואר 2020 4.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2019 4.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים בנושא לקויי שמיעה בישראל לרגל יום השמיעה הבין-לאומי, מתוך הסקר החברתי 2018 1.3.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2018 27.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים נובמבר 2019 - ינואר 2020 27.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים נובמבר 2019 -ינואר 2020 26.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר 2020 26.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-23 25.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - דצמבר 2019 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים : ינואר 2020 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ינואר 2020 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 23.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום המשפחה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 23.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר - דצמבר 2019 20.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2019 20.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2020 19.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2019 - ינואר 2020 18.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הרביעי של שנת 2019 16.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - שנת 2019 13.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2020: יבוא ויצוא של סחורות 12.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2018 11.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - ינואר 2020 10.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מעורבות הורים והצלחה בלימודים - ממצאים מתוך סקר ארוך טווח2017-2012 9.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תש"ף 6.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - ינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נפגעי עבירה מקוונת - לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי נגד בריונות והשבוע הלאומי לגלישה בטוחה, מתוך סקר ביטחון אישי 2018 4.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר 2019 4.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מחקר ופיתוח באוניברסיטאות בישראל: הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד, 2017 3.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 29.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2019 26.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט אנשים שנחשפו למשטר הנאצי, לרגל יום השואה הבין לאומי 26.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים : דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 (נתונים ארעיים) 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוקטובר- דצמבר 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות הארצי 2017 - ממצאים ראשוניים 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2019 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2019 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2018 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, סחורות בשנת 2019 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - דצמבר 2019 12.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2019 8.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2018 7.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בשנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים ב-2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל, 2018 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2019 5.1.2020
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©