English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים : דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 (נתונים ארעיים) 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוקטובר- דצמבר 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות הארצי 2017 - ממצאים ראשוניים 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2019 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2019 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2018 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, סחורות בשנת 2019 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - דצמבר 2019 12.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2019 8.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2018 7.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בשנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים ב-2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל, 2018 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2019 5.1.2020
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©