English
  חיפוש בהודעות לתקשורת
לפי שנה ונושא
או    
לפי שנה וחודש
כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק לפי מילה או ביטוי
יש להוסיף את הסימן + בין המילים   
>
  הודעות לתקשורת 2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים נובמבר 2019 -ינואר 2020 26.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בינואר 2020 26.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר הבוחרים במדינת ישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-23 25.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - דצמבר 2019 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים : ינואר 2020 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש ינואר 2020 24.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט משפחות בישראל - נתונים לרגל יום המשפחה 23.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יום המשפחה: נתונים מתוך הסקר החברתי 2018 23.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: אוקטובר - דצמבר 2019 20.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - דצמבר 2019 20.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר חוץ לפי ארצות - סחורות - ינואר 2020 19.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות נובמבר 2019 - ינואר 2020 18.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן ראשון לרבעון הרביעי של שנת 2019 16.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי המחירים לצרכן - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי יצרן-יוני 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד מחירי תשומות - ינואר 2020 14.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - שנת 2019 13.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, ינואר 2020: יבוא ויצוא של סחורות 12.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2018 11.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - ינואר 2020 10.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מעורבות הורים והצלחה בלימודים - ממצאים מתוך סקר ארוך טווח2017-2012 9.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לקט נתונים לרגל ט"ו בשבט תש"ף 6.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - ינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים לישראל - ינואר 2020 5.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נפגעי עבירה מקוונת - לקט נתונים לרגל היום הבין-לאומי נגד בריונות והשבוע הלאומי לגלישה בטוחה, מתוך סקר ביטחון אישי 2018 4.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש נובמבר 2019 4.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מחקר ופיתוח באוניברסיטאות בישראל: הוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד, 2017 3.2.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט רכישות בכרטיסי אשראי על-ידי צרכנים פרטיים בחודשים בשנת 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון הצרכנים - סיכום שנתי 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט נתונים מסקר כוח אדם לחודש דצמבר, לרבעון הרביעי ולשנת 2019 30.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט פדיון (מכירות) של רשתות השיווק בחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 29.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יצוא שירותים - נובמבר 2019 26.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט אנשים שנחשפו למשטר הנאצי, לרגל יום השואה הבין לאומי 26.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט תאונות דרכים עם נפגעים : דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 (נתונים ארעיים) 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט לינות במלונות תיירות בשנת 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה: ספטמבר - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי פדיון לכל ענפי הכלכלה (הסיווג האחיד 2011) על פי נתוני מע"מ - נובמבר 2019 23.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ לפי ארצות בשנת 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מספר המשרות הפנויות אוקטובר- דצמבר 2019 19.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מפקד החקלאות הארצי 2017 - ממצאים ראשוניים 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט חשבונות לאומיים: אומדן שלישי לרבעון השלישי של שנת 2019 16.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים לצרכן בחודש דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שינוי במחירי שוק הדירות דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים נותר ללא שינוי בחודש דצמבר 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדדי מחירי תשומות - דצמבר 2019 וסיכום שנת 2019 15.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הכמות המבוקשת של דירות חדשות - נובמבר 2019 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט הדיור בישראל - ממצאים מסקר הוצאות משק הבית, 2018 14.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט היצע וביקוש בשוק העבודה בחודשים יולי-ספטמבר 2019 על פי ניתוח משולב של נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סחר החוץ של ישראל, סחורות בשנת 2019 13.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר אמון צרכנים - דצמבר 2019 12.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2019 8.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מדד הקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2018 7.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט יציאות ישראלים לחו"ל בשנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט כניסות מבקרים ב-2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט מאזן האנרגיה של ישראל, 2018 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט שערי מטבעות החוץ בסוף שנת 2019 6.1.2020
קובץ בפורמט להדפסה list of tables Word קובץ ההודעה בפורמט השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2019 5.1.2020
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©