עדכון מדד המחירים לצרכן - 2019
לוחות ותרשימים
1.משקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים, במדד המחירים לצרכן החל מינואר 2019

2.המצרכים העיקריים שמחיריהם נרשמים במדד החל מינואר 2019

3.משקלי הקבוצות הראשיות והקבוצות המשניות במדד המחירים לצרכן של משקי הבית בחמישוני ההכנסה החל מינואר 2019