אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
חשבונות המאזן הלאומי לשנת 2018
לוחות
1.מאזן לאומי לפי סקטורים מוסדיים - נכסים-מאוחד

2.מאזן לאומי לפי סקטורים מוסדיים -התחייבויות-מאוחד (המשך)

3.חוב לפי מגזרים מוסדיים

4.תרשים 1 - רכוש לאומי ממוצע לנפש

5.תרשים 2 - סך הנכסים הפיננסים

6.תרשים 3 - התפלגות הנכסים של משקי הבית

7.תרשים 4  ערך הנכסים הפיננסיים הממוצע של משקי הבית לנפש - השוואה בין-לאומית

8.תרשים 5 - סה''כ התחייבויות ללא מניות

9.תרשים 6 - סך החוב במשק

10.תרשים 7 - אשראי ממוצע למשק בית

11.תרשים 8 - נכסים נטו של המשק בחו''ל כאחוז מהתמ''ג

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©