אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2019
לוחות
1.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק

2.תוצר מקומי גולמי, הכנסה ראלית ורווחים (הפסדים) מתנאי סחר

3.התוצר המקומי הגולמי והנקי של המגזר העסקי, במחירי שוק

4.תוצר מקומי נקי לשעת עבודה

5.תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה

6.הוצאה לצריכה ציבורית

7.הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג

8.השקעה גולמית מקומית

9.יצוא סחורות ושירותים

10.יבוא סחורות ושירותים

11.תוצר מקומי גולמי והכנסה לאומית

12.הכנסה לאומית פנויה וחיסכון לאומי

13.הכנסות והוצאות שוטפות של הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח

14.הכנסה פנויה וחיסכון משקי הבית ומוסדות פרטיים ללא כוונות רווח

15.הכנסה פנויה מותאמת וחיסכון של משקי בית ומוסדות פרטיים ללא כוונות רווח

16.מקורות מימון ההשקעה הגולמית להשקעה

17.חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק - המגזר העסקי

18.תוצר מקומי גולמי ותוצר עסקי גולמי, לפי ענף כלכלי

19.הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק (רבעוני)

20.אינדיקטורים נבחרים להתפתחות המשק במדינות OECD ובישראל

21.מדדי תוצר מקומי גולמי לנפש, שווי כוח הקניה ומדדי רמת המחירים

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©