אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
סיכום מאזן התשלומים של ישראל לשנת 2019
לוחות
1.לוח 1 - מאזן התשלומים - סיכום (מיליוני דולרים)

2.לוח 2.א- החשבון השוטף (נתונים מנוכי עונתיות)

3.לוח 2.ב- החשבון השוטף (נתונים מקוריים)

4.לוח 3 - סחר סחורות (מיליוני דולרים)

5.לוח 4 - סחר שירותים (מיליוני דולרים)

6.לוח 5 - הכנסות ראשוניות (מיליוני דולרים)

7.לוח 6 הכנסות משניות (העברות שוטפות) והעברות הון (מיליוני דולרים)

8.לוח 7 - החשבון הפיננסי (מיליוני דולרים)

9.לוח 8 - הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו''ל (מיליוני דולרים)

10.לוח 9 - התפלגות יצוא ויבוא שירותים עסקיים אחרים, לפי ענפי כלכלה (מיליוני דולרים)

11.לוח 10 - התאמות נתוני סחר חוץ להגדרות מאזן התשלומים (מיליוני דולרים)

12.לוח 11 - החשבון הפיננסי לפי סוגי השקעה ומגזרים מוסדיים (מיליוני דולרים)

13.לוח 12 - מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק עם חו''ל לפי סוגי השקעה ומגזרים מוסדיים (מיליוני דולרים)

14.לוח 1 - מאזן התשלומים - סיכום (מיליוני ש''ח)

15.לוח 3 - סחר סחורות (מיליוני ש''ח)

16.לוח 4 - סחר שירותים (מיליוני ש''ח)

17.לוח 5 - הכנסות ראשוניות (מיליוני ש''ח)

18.לוח 6 - הכנסות משניות (העברות שוטפות) והעברות הון (מיליוני ש''ח)

19.לוח 7 - החשבון הפיננסי (מיליוני ש''ח)

20.לוח 8 - הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו''ל (מיליוני ש''ח)

21.לוח 10 - התאמות נתוני סחר חוץ להגדרות מאזן התשלומים (מיליוני ש''ח)

22.תרשים 1 -החשבון השוטף לפי רכיבים (מנוכי עונתיות), במיליוני דולר

23.תרשים 2 - השקעות ישירות בחו''ל ובישראל, במיליוני דולר

24.תרשים 3 - חוב חיצוני -ברוטו ונטו, במיליארדי דולר

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©