אתם ב: הנוסח המלא << הודעות לעיתונות << תפריט ראשי
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בשנת 2019
לוחות
1.משרות שכיר (עובדים ישראלים)

2.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (עובדים ישראלים)

3.שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (עובדים ישראלים)

4.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי - נתונים מקוריים

5.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר ותת-מגזר

6.משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011)

7.משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל שמעסיקיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי לפי ענף כלכלי

8.תרשים 1 -שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים לפי ענף כלכלי

9.תרשים 2 - ענף שירותי אירוח ואוכל (ענף סדר I)- משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי חלוקה לענפים ראשיים

10.תרשים 3 - ענף אספקת חשמל ומים משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר לפי חלוקה לענפים ראשיים

11.תרשים 4- שכר ממוצע במחירים קבועים , נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

12.תרשים 5 - אחוז השינוי בחישוב שנתי של השכר הממוצע במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

13.תרשים 6 - משרות שכיר לפי ענף כלכלי

14.תרשים 7 - משרות שכיר, נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

15.תרשים 8 - אחוז השינוי בחישוב שנתי של משרות השכיר, נתוני מגמה לפי ענף כלכלי

16.תרשים 9 - מגזר חברות לא-פיננסיות - שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר

17.תרשים 10 - מגזר ממשלתי - שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר

18.תרשים 11 - שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ומשרות שכיר בתחום ההייטק לפי ענף כלכלי

19.תרשים 12 - משרות שכיר בתחום ההייטק לפי חלוקה לענפים כלכליים

20.תרשים 13 - משרות שכיר של העובדים מחו"ל (אחוזים) לפי ענף כלכלי

© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©