הירחון לסטטיסטיקה של מחירים - אוגוסט 2020
לבחירת ירחון מתקופה אחרת:
בחר חודש בחר שנה
להחלפת נושא בחר מתיבת הגלילה

מדדים לפי בסיסים שונים ומקדמי קשר (מדדים עיקריים)   
א. מדד המחירים לצרכן
הגדרות, הסברים ומשקלות 1.     
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי, תרומות, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 2.     
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים 3.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות -נתוני החודשים האחרונים 4.     
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות 5.     
אחוזי שינוי תקופתיים 6.     
 
הגדרות, הסברים ומשקלות    .1
הגדרת מדד המחירים לצרכן 1.1
הסברים ללוחות 1.2
עדכון מדד המחירים לצרכן - החל בינואר 2019 1.3
משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות במדד המחירים לצרכן, לפי מועד העדכון 1.4
משקלות קבוצות הצריכה הראשיות והמשניות  במדד המחירים לצרכן ל"סלי" חמישונים של משקי בית,  לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית - החל בינואר 2019 1.5
מתודולוגיה לחישוב ממוצעים רבעוניים ושנתיים של מחירי שכר דירה חודשי 1.6
מתודולוגיה לחישוב סעיף ההלבשה וההנעלה במדד המחירים לצרכן 1.7
מתודולוגיית חישוב סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן 1.8
 
ממצאים עיקריים, אחוזי שינוי, תרומות, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה    .2
מדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות - תרומה ואחוז שינוי 2.1
מדד המחירים לצרכן, ל"סלי" חמישונים, לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק בית - תרומה ואחוז שינוי 2.2
מדד המחירים לצרכן - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 2.3
מדדי מחירים לצרכן, נתונים מנוכי עונתיות 2.4
מדד המחירים לצרכן - גורמים עונתיים נאמדים וחזויים (באחוזים) 2.5
 
סדרות עיקריות - מדדים ואחוזי שינוי - נתונים רב-שנתיים    .3
מדד המחירים לצרכן לפי בסיס ספטמבר 1951 = 100.0 3.1
מדד המחירים לצרכן, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מספטמבר 1951 3.2
המדד ללא ירקות ופירות, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1983 3.3
המדד ללא דיור, אחוז שינוי חודשי ושנתי, מפברואר 1983 3.4
מדד המחירים לצרכן - לפי בסיסים שונים, מספטמבר 1951 3.5
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות -נתוני החודשים האחרונים    .4
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי קבוצות צריכה ראשיות 4.1
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות 4.2
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי ענפי משק 4.3
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ) של מוצרים ושירותים נבחרים 4.4
מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים (אין מע"מ, מלבד שימורי ירקות ואחר) 4.5
מחירים ממוצעים של מוצרים ושירותים נבחרים לצרכן (בשקלים חדשים, כולל מע"מ, מלבד ירקות טריים ופירות טריים) 4.6
מדד המחירים לצרכן של קבוצות הצריכה הראשיות ל"סלי" חמישונים, לפי הכנסה פנויה לנפש סטנדרטית במשק הבית 4.7
מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי הפסיק להתפרסם. הלוח הבא (4.9) מחליף אותו. 4.8
מחירים ממוצעים חודשיים של שכר דירה חופשי (ש"ח), לפי מחוזות מגורים, ערים גדולות וקבוצות גודל הדירה (חדרים) 4.9
 
מדדי מחירים ומחירים חודשיים, לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות - נתוני השנים האחרונות    .5
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי קבוצות צריכה ראשיות 5.1
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי קבוצות צריכה ראשיות וקבוצות משניות 5.2
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ), לפי ענפי משק 5.3
מדד המחירים לצרכן (כולל מע"מ) של מוצרים ושירותים נבחרים 5.4
מדד המחירים לצרכן של ירקות ופירות נבחרים (לא כולל מע"מ, מלבד שימורי ירקות ואחר) 5.5
מחירים ממוצעים של מוצרים ושירותים נבחרים לצרכן (בשקלים חדשים, כולל מע"מ, מלבד ירקות טריים ופירות טריים) 5.6
 
אחוזי שינוי תקופתיים    .6
אחוזי שינוי במדדים נבחרים 6.1
אחוזי שינוי במדד המחירים לצרכן, לפי קבוצות צריכה ראשיות 6.2
אחוזי שינוי במדד המחירים לצרכן, לפי ענפי משק 6.3
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©