English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
2020/3 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 3, 2020 29/09/2020
2020/8 ירחון סקר כוח אדם - אוגוסט 2020 23/09/2020
1805 תאונות דרכים עם נפגעים, 2019, סיכומים כלליים 15/09/2020
1792 סקר ייעודי יבוא 2014 08/09/2020
1806 כלי רכב מנועיים, 2019 07/09/2020
1793 הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 2017 06/09/2020
2020/8 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2020 03/09/2020
1798 הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2018 31/08/2020
1779 חשבונות המאזן הלאומי, 2018 24/08/2020
2020/7 ירחון סקר כוח אדם - יולי 2020 24/08/2020
1770 השקעה גולמית בנכסים קבועים ומלאי ההון הנקי לפי ענף כלכלי, 2018-1995 20/08/2020
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2020 09/08/2020
2020/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2020 04/08/2020
2020/6 ירחון סקר כוח אדם - יוני 2020 30/07/2020
1794 פסולת ופליטות מזהמים בענפי התעשייה והחשמל, 2017 30/07/2020
2020/2 רבעון סקר כוח אדם - אפריל-יוני 2020 30/07/2020
1797 הרשויות המקומיות בישראל, 2018 26/07/2020
1800 חשבונות המגזר הממשלתי - 2018-2000 21/07/2020
1791 דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2018-2011 08/07/2020
2020/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2020 06/07/2020
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
10/02/2020 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
29/09/2020 עלוני סטטיסטי-קל
03/09/2020 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
23/09/2020 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
28/06/2020 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
03/09/2020 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
03/09/2020 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
25/06/2020 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©