English
לקטלוג הפרסומים חדש באתר הלמ"ס
הודעות לתקשורת  
   
(שימושי הקרקע בישראל (סטטיסטיקל
מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים יולי - ספטמבר 2018
רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 4, 2018
משקי בית: תכונות כלכליות וצפיפות דיור, על פי סקרי כוח אדם, 2016
ירחון סקרי כוח אדם נובמבר 2018
אוכלוסייה ביישובים, 2017
עוד חדש באתר...
 
מספר פרסום שם הפרסום מועד הפרסום
1764 תעשייה, כרייה וחציבה - מדדים וסיכומים שנתיים, 2016 12/09/2019
2019/8 הירחון הסטטיסטי לישראל - אוגוסט 2019 04/09/2019
1761 הסקר החברתי 2017 - כולל נושא ייחודי: בריאות ואורח חיים 29/08/2019
2019/7 ירחון סקרי כוח אדם - יולי 2019 26/08/2019
1766 תאונות דרכים עם נפגעים, 2018, תאונות בדרכים לא-עירוניות 18/08/2019
1751 הכנסות של בני 15 ומעלה - נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2017 13/08/2019
1755 הכנסות והוצאות משק הבית, נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2017 - סיכומים כלליים 08/08/2019
2019/7 הירחון הסטטיסטי לישראל - יולי 2019 07/08/2019
1765 אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2015 05/08/2019
1763 לוחות תמותה שלמים של ישראל - 2017-2013 04/08/2019
2019/2 רבעון סקרי כוח אדם - אפריל-יוני 2019 31/07/2019
2019/6 ירחון סקרי כוח אדם - יוני 2019 31/07/2019
1749 דמוגרפיה של עסקים - מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2017-2011 25/07/2019
1758 הוצאות לביטחון בישראל, 2017-1950 22/07/2019
1756 חשבונות המגזר הממשלתי במתכונת GFS - 2017-2006 22/07/2019
רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות, ינואר-מרץ 2019 10/07/2019
2019/6 הירחון הסטטיסטי לישראל - יוני 2019 07/07/2019
1759 הרשויות המקומיות בישראל, 2017 30/06/2019
2019/1 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה - ינואר-מרץ 2019 27/06/2019
1753 ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי - 2017-1995 25/06/2019
2019/5 ירחון סקרי כוח אדם - מאי 2019 24/06/2019
2019/2 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 2, 2019 23/06/2019
2019/1 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים - ינואר-מרץ 2019 18/06/2019
 
מועד העדכון תקופונים שעודכנו בשלושת החודשים האחרונים
 
14/11/2018 פעולות ופרסומים סטטיסטיים חדשים בישראל
11/09/2019 עלוני סטטיסטי-קל
04/09/2019 הירחון הסטטיסטי לישראל
15/01/2016 הירחון לסטטיסטיקה של מחירים
28/02/2018 לקט אינדיקטורים כלכליים
28/08/2019 ירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ
27/06/2019 רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
04/09/2019 רבעון סקרי כוח אדם
28/02/2013 ירחון סקרי כוח אדם
04/09/2019 ירחון שכר ותעסוקה
21/06/2011 רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה
25/08/2019 סטטיסטיקה של תיירות
07/01/2013 רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
29/09/2016 סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
16/12/2012 מגמות החשבון השוטף של מאזן התשלומים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©