English 04/09/2018פורסם ב  
                 תוצרי השנתון הסטטיסטי לישראל
  השנתון הסטטיסטי לישראל 2017 - במתכונת החדשה
השנתון הסטטיסטי לישראל 2018 - במתכונת החדשה
(pdf) השנתון המלא
גרסה נגישה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ"ס] שמחה להציג את השנתון הסטטיסטי לישראל 2017. פרסום השנתון במתכונת זו מהווה חלק מתהליך שיפור באופן הצגת הנתונים והנגשתם לציבור.
השנתון מספק ניתוח בסיסי של הנתונים העיקריים המשקפים את החיים במדינת ישראל בהיבטים של חברה, כלכלה, סביבה ותשתית. בכל נושא מוצגים מדדים עיקריים המשקפים את תמונת המצב העדכנית, תיאור של המדדים ותרשימים המציגים אותם בצורה מוחשית ומאפשרים בחינת השינויים שהתרחשו באותו נושא על פני זמן.
הגדרות והסברים מופיעים בשנתון במתכונתו הקודמת תחת הכותרת "לוחות ומבואות" ובמילון המונחים.
ישראל במספרים 2017
ישראל במספרים 2017
בחר נושא
 
מה אתם חושבים על השנתון במתכונת החדשה?
 
 
 
נתונים שנתיים 2018
 
 
         בחר נושא לוחות ומבואות
           בחר סוג מפה מפות
 
(שנתונים קודמים (2017-1996
   בחר נושא
נושא שנה לוחות ומבואות         
נושא שנה תרשימים         
נושא שנה מפות         
(שנתונים סרוקים (1995-1950
בחר שנתון
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©