skarim-lamas@cbs.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שאלות ותשובות
 • מדוע אני חייב להשתתף?
  לצורך איסוף מידע, העניק המחוקק ללמ"ס ברוב הסקרים סמכות לחייב אנשים, עסקים וגופים ציבוריים למסור לה מידע הנחוץ לביצוע הפעולות הסטטיסטיות שהיא עורכת על פי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש] התשל"ב 1972. אדם המסרב למסור את המידע הנדרש עובר עברה פלילית לפי סעיף 22 בפקודה. במקביל, הפקודה מחייבת את הלמ"ס לשמור בסודיות מוחלטת את הנתונים הנמסרים לה.
 • למה דווקא אני?
  סקרי הלמ"ס נערכים בקרב מדגם מייצג מכלל האוכלוסייה. המדגם נבחר בשיטה מדעית, כך שמבחינה סטטיסטית, אם נבחרתם להשתתף בסקר הנכם מייצגים קבוצה באוכלוסיה בעלת מאפיינים הדומים לשלכם.
 • מדוע הסוקר לא מתאם איתי מראש?
  אופי עבודת הסוקר אינו מאפשר תיאום מראש בביקורו הראשון בבתי התושבים. אם הסוקר הגיע בעיתוי שאינו מאפשר לכם להתראיין מסיבות שונות, בקשו לתאם איתו מועד אחר לביצוע הריאיון. במקרה של בתי עסק, ביצוע הריאיון מתואם מראש.
 • כיצד אזהה כי הסוקר אכן מטעם הלמ"ס?
  הסוקר נושא עליו תג מזהה עם תמונה, וכך ניתן לזהותו כעובד מוסמך מטעם הלמ"ס.
  כדי לאמת את זהות הסוקר, ניתן להתקשר לטלפון 1-800-210-290 עד השעה 21:00.
 • כיצד הלמ"ס שומרת על הפרטיות שלי?
  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והסטטיסטיקן הממשלתי, העומד בראשה, מייחסים חשיבות גבוהה לאבטחת המידע. הלמ"ס פועלת על מנת לשמור על סודיות הנתונים הנאספים, כמוגדר בפקודת הסטטיסטיקה. סקרי הלמ"ס מנוהלים תחת נוהלי אבטחה מחמירים, והמידע המתקבל מהסקרים נשמר חסוי בכל עת. המידע הנמסר לסוקרים מועבר בצורה מאובטחת ישירות למחשבי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאוחסן ברשת מחשוב נפרדת ומבודדת המוגנת באמצעים טכנולוגיים המבטיחים הגנה מירבית מפני פריצות וזליגה של נתונים אישיים. רק לעובדי הלמ"ס יש נגישות לנתונים והם היחידים שמעבדים אותם למידע סטטיסטי.
  פרסומי הלמ"ס מכילים נתונים מסוכמים בלבד, מהם לא ניתן לזהות אנשים ובתי עסק או את הנתונים שמסרו לסוקר.
 • חובת שיתוף הפעולה עם הלמ"ס - כיצד היא מתיישבת עם חוק צנעת הפרט?
  חירות הפרט היא ערך עליון, אך לא ערך מוחלט. לעיתים הוא עומד מול ערכים נוספים כגון טובת הכלל או פגיעה בחופש הפרט של אחרים. פקודת הסטטיסטיקה מעלה את הסוגיה הערכית בין טובת הכלל לשמירה על זכויות הפרט ודנה בשאלה באיזו מידה הצורך באיסוף הנתונים מצדיק פגיעה בחירותו של אדם ובזכותו לפרטיות. בפקודת הסטטיסטיקה קבע המחוקק כי סירובו של פרט שנבחר למדגם לענות על שאלות שמופנות אליו, פוגע גם בו וגם באותה קבוצה של אנשים שהוא אמור לייצג. מצד שני, כדי להגן על מוסר הנתונים, קבע המחוקק שהנתונים שהלמ"ס מפרסמת לא יאפשרו את זיהויו של האדם שמסר אותם. בין טובת הכלל לבין השמירה על זכויות הפרט, בחר המחוקק בטובת הכלל תוך הגנה על זכויות הפרט.
  להרחבה ראו מאמרו של פרופ' שלמה יצחקי, הסטטיסטיקן הממשלתי (לשעבר).
 • מה עושים עם המידע שאוספים ממני?
  ממצאי הסקרים משמשים כבסיס לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות עבור צרכני מידע רבים, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
  משרדי הממשלה והרשויות המקומיות משתמשים בנתוני הלמ"ס לצרכים שונים – הכנת תכניות מיתאר ארציות ומקומיות, תכנון שירותי רווחה, בתי ספר, גני ילדים, בתי אבות, תכנון ושיפור מערכת כבישים והתחבורה הציבורית, פיתוח מרכזי בילוי, קניונים ועוד.
  הנתונים משמשים מקור למחקרים הנערכים על ידי גופי מחקר, חברות עסקיות, סטודנטים ותלמידים. הציבור הרחב נעזר בנתוני הלמ"ס לקבלת החלטות אישיות כגון בחירת איזור מגורים, איתור מקומות לפתיחת בתי עסק, בחירת תחום לימודים ועוד.
סקרים בבתי עסק סקרים בבתי התושבים