אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן
לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה
בשנת 2008 
פרסום מספר: 1530
פורסם: 15/07/2013  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא - המפקד
מבוא - תיאור העבודה
מעבר על    
רשויות מקומיות    
מעבר אלרשויות מקומיות: תרשימים, מפה, לוחות, נספח    
אזורים סטטיסטיים    
מעבר אלאזורים סטטיסטיים: תרשימים, מפות, לוחות, נספח    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא - המפקד
מבוא - תיאור העבודה
 
הקדמה   Word
מבוא - המפקד   Word
מבוא - תיאור העבודה   Word
   רשויות מקומיות  
רשויות מקומיות: תרשימים, מפה, לוחות, נספח   Zip
תרשימים
התפלגות אוכלוסיית הרשויות המקומיות, לפי אשכול, 2008 א1.  
ההתפלגות מספר הרשויות המקומיות, לפי אשכול, 2008 א2.  
עיריות ומועצות מקומיות שהאשכול שלהן השתנה, 2008 לעומת 2006 א3.  
מועצות אזוריות שהאשכול שלהן השתנה, 2008 לעומת 2006 א4.  
התפלגות המועצות האזוריות, לפי סטיית תקן ותחום בין-רבעוני משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2008 א5.  
תחום בין-רבעוני וחציון משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2008 א6.  
מפה
רשויות מקומיות, לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסייה, 2008    
לוחות
מדד חברתי-כלכלי 2008 של הרשויות המקומיות, לפי סדר א"ב, והמשתנים המשמשים לחישוב המדד א1. Excel
מדד חברתי-כלכלי 2008 של הרשויות המקומיות, לפי סדר עולה של ערכי המדד, ושינוי באשכול לעומת 2006 א2. Excel
גודל האוכלוסייה וממוצעי המשתנים המשמשים לחישוב מדד חברתי-כלכלי 2008 של הרשויות המקומיות, לפי אשכול א3. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של הרשויות המקומיות בתוך אשכול, 2008 א4. Excel
התפלגות הרשויות המקומיות לפי גודל אוכלוסייה ואשכול, 2008 א5. Excel
התפלגות הרשויות המקומיות לפי מחוז ואשכול, 2008 א6. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של היישובים בתוך המועצות האזוריות, 2008 א7. Excel
נספח
  Pdf   א. פיצול רשויות מקומיות בשנים 2011-2009
חזרה לתוכן הפרסום
   אזורים סטטיסטיים  
אזורים סטטיסטיים: תרשימים, מפות, לוחות, נספח   Zip
תרשימים
התפלגות אוכלוסיית האזורים הסטטיסטיים, לפי אשכול, 2008 ב1.  
ההתפלגות מספר האזורים הסטטיסטיים, לפי אשכול, 2008 ב2.  
התפלגות העיריות והמועצות המקומיות המונות 30,000 תושבים ומעלה, לפי סטיית תקן ותחום בין-רבעוני משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים, 2008 ב3.  
תחום בין-רבעוני וחציון משוקללים של ערכי המדד החברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים בתוך העיריות והמועצות המקומיות המונות 30,000 תושבים ומעלה, 2008 ב4.  
מפות
ירושלים - אזורים סטטיסטיים, לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסייה, 2008    
תל אביב-יפו - אזורים סטטיסטיים, לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסייה, 2008    
חיפה - אזורים סטטיסטיים, לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסייה, 2008    
לוחות
מדד חברתי-כלכלי 2008 של האזורים הסטטיסטיים, לפי סדר א"ב של העיריות והמועצות המקומיות, והמשתנים המשמשים לחישוב המדד ב1. Excel
מדד חברתי-כלכלי 2008 של האזורים הסטטיסטיים, לפי סדר עולה של ערכי מדד ב2. Excel
גודל האוכלוסייה וממוצעי המשתנים המשמשים לחישוב המדד החברתי-כלכלי 2008 של האזורים הסטטיסטיים, לפי אשכול ב3. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים בתוך אשכול, 2008 ב4. Excel
פיזור ערכי המדד החברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים בתוך העיריות והמועצות המקומיות, 2008 ב5. Excel
ירושלים: מדד חברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים, עירוני וארצי, 2008 ב6. Excel
תל אביב-יפו: מדד חברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים, עירוני וארצי, 2008 ב7. Excel
חיפה: מדד חברתי-כלכלי של האזורים הסטטיסטיים, עירוני וארצי, 2008 ב8. Excel
נספח
  Pdf   ב. מפתח מעבר מאזורים סטטיסטיים 2008 לאזורים סטטיסטיים 2011 במזרח ירושלים
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-5382
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©