הכנסות של בני 15 ומעלה -
נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2018 
פרסום מספר: 1798
פורסם: 31/08/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת החקירה
    תוצאות הפקידה
    עיבוד הנתונים
    שיטת האמידה
    מהימנות האומדנים
תרשים למציאת רווחי-סמך 95% להפרשים בין קבוצות
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
מעבר אללוחות מבוא    
לוחות    
מעבר אלהכנסות של פרטים, לפי מעמד בעבודה: שכירים, עצמאים ולא עובדים    
מעבר אלהכנסות שכירים    
מעבר אלהכנסות עצמאים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת החקירה
    תוצאות הפקידה
    עיבוד הנתונים
    שיטת האמידה
    מהימנות האומדנים
תרשים למציאת רווחי-סמך 95% להפרשים בין קבוצות
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
תרשים למציאת רווחי-סמך 95% להפרשים בין קבוצות   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
לוחות מבוא   Zip
סימנים מיוחדים בלוחות המבוא   Word
לוח א. הכנסה חודשית והרכב ההכנסות של פרטים בני 15 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, 2018   Excel
לוח ב. שכירים, לפי משלח יד, רמת השכלה ומין, 2018   Excel
לוח ג/1. הכנסה חודשית ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, רמת השכלה ומין, 2018   Excel
לוח ג/2. הכנסה חודשית ברוטו לשכיר אקדמאי, לפי סוג תעודה ומין, 2018   Excel
לוח ד/1. מדדי הכנסה לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 1994), 2012-2001   Excel
לוח ד/2. מדדי הכנסה לשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011), 2018-2013   Excel
לוח ה/1. מדדי הכנסה לשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), 2012-1997   Excel
לוח ה/2. מדדי הכנסה לשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), 2018-2013   Excel
לוח ו. מדדי הכנסה לשכיר, לפי קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה, 2018-2005   Excel
לוח ז. מדדי הכנסה לשכיר, לפי מספר שנות לימוד, 2018-2001   Excel
לוח ח. מדדי הכנסה לשכיר, לפי קבוצת גיל, 2018-1997   Excel
לוח ט. הכנסה ברוטו מעבודה לעצמאי ולשכיר, לפי מין, 2018   Excel
לוח י. הכנסה חודשית ברוטו לעצמאי, לפי חמישון וקבוצת גיל, 2018   Excel
לוח יא. סיווגי משלחי היד ל-2011 ול-1994   Excel
לוח יב. סיווגי ענפי הכלכלה ל-2011 ול-1993   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות  
הכנסות של פרטים, לפי מעמד בעבודה: שכירים, עצמאים ולא עובדים   Zip
הכנסה ברוטו לחודש של פרטים, לפי מקורות ההכנסה ומעמד בעבודה (קודם: לוח 1) לוח מרכז. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות שכירים   Zip
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, סדר, קבוצה ראשית ומין 1. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, היקף משרה ומין 2. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר נשוי, לפי היקף משרה, מספר ילדים במשק הבית ומין 3. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, רמת השכלה ומין 4. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, מספר שנות לימוד ומין 5. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי משלח יד, קבוצת גיל ומין 6. Excel
הכנסה חודשית ברוטו לשכיר, לפי עשירון, מספר שנות לימוד, משלח יד ומין 7. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי מחוז מגורים ומין 8. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי ענף כלכלי, רמת השכלה ומין 9. Excel
הכנסה ברוטו לאישה שכירה, לפי מספר ילדיה, מצב משפחתי והיקף משרה 10. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, תקופת עלייה ומין 11. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי צורת יישוב 12. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר, לפי נפת מגורים ומין 13. Excel
הכנסה ברוטו לשכיר יהודי, לפי מידת דתיות ומין 14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
הכנסות עצמאים   Zip
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי ענף כלכלי ומין 15. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי משלח יד ומין 16. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי קבוצת גיל ומין 17. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי חמישון וקבוצת גיל 18. Excel
הכנסה ברוטו לעצמאי, לפי מחוז מגורים ומין 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בעיבוד הנתונים ובהפקת הפרסום   Word
ISSN 2517-9195
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©