The National Authority for Measurement and Evaluation in Education (RAMA), Ministry of Education, Central Bureau of Statistics רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
The National Authority for Measurement and Evaluation in Education (RAMA) PIAAC
The Program for the International Assessment of Adult Competencies הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Central Bureau of Statistics
 מיומנויות בוגרים בישראל
2015-2014
Adult Skills in Israel 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1640
פורסם: 28/06/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
תקציר
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלמבוא    
מעבר אלמיומנויות האוכלוסייה בישראל בהשוואה בין-לאומית    
מעבר אלמיומנויות האוכלוסייה בישראל לפי מאפייני רקע נבחרים    
מעבר אלמיומנויות האוכלוסייה בישראל ושוק העבודה    
מעבר אלמיומנויות האוכלוסייה בישראל - אוכלוסיות נבחרות    
מעבר אלמונחים, הגדרות והסברים    
מעבר אלשיטות    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
תקציר
הערות הסבר
 
הקדמה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   Word
הקדמה - ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך)   Word
הקדמה - ועדת ההיגוי   Word
תקציר   Word
הערות הסבר   Word
מבוא   Zip
מבוא   Word
חזרה לתוכן הפרסום
מיומנויות האוכלוסייה בישראל בהשוואה בין-לאומית   Zip
מיומנויות האוכלוסייה בישראל בהשוואה בין-לאומית   Word
חזרה לתוכן הפרסום
מיומנויות האוכלוסייה בישראל לפי מאפייני רקע נבחרים   Zip
מיומנויות האוכלוסייה בישראל לפי מאפייני רקע נבחרים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
מיומנויות האוכלוסייה בישראל ושוק העבודה   Zip
מיומנויות האוכלוסייה בישראל ושוק העבודה   Word
חזרה לתוכן הפרסום
מיומנויות האוכלוסייה בישראל - אוכלוסיות נבחרות   Zip
מיומנויות האוכלוסייה בישראל - אוכלוסיות נבחרות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
מונחים, הגדרות והסברים   Zip
מונחים, הגדרות והסברים   Word
חזרה לתוכן הפרסום
שיטות   Zip
שיטות   Word
נספח - דוגמאות לפריטי מבחן (שאלות) מסקר המיומנויות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
אוריינות קריאה, לפי מדדי מיקום ופיזור, כלל המדינות בסקר 1. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, כלל המדינות בסקר 2. Excel
אוריינות קריאה, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - סך הכל 3. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - סך הכל 4. Excel
אוריינות קריאה, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - יהודים 5. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - יהודים 6. Excel
אוריינות קריאה, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - ערבים 7. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - ערבים 8. Excel
אוריינות מתמטית, לפי מדדי מיקום ופיזור, כלל המדינות בסקר 9. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, כלל המדינות בסקר 10. Excel
אוריינות מתמטית, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - סך הכל 11. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - סך הכל 12. Excel
אוריינות מתמטית, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - יהודים 13. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - יהודים 14. Excel
אוריינות מתמטית, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - ערבים 15. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - ערבים 16. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי מדדי מיקום ופיזור, כלל המדינות בסקר 17. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, כלל המדינות בסקר 18. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - סך הכל 19. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - סך הכל 20. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - יהודים 21. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - יהודים 22. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי מדדי מיקום ופיזור, גיל ומין, ישראל - ערבים 23. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, גיל ומין, ישראל - ערבים 24. Excel
אוריינות קריאה, לפי ציון ממוצע, התעודה הגבוהה ביותר וקבוצת אוכלוסייה 25. Excel
אוריינות מתמטית, לפי ציון ממוצע, התעודה הגבוהה ביותר וקבוצת אוכלוסייה 26. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 27. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 28. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 29. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים 30. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים 31. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ואשכול חברתי-כלכלי של יישוב המגורים 32. Excel
אוריינות קריאה לפי ציון ממוצע, קבוצת אוכלוסייה, מין ותכונות כוח העבודה השבועי 33. Excel
אוריינות מתמטית, לפי ציון ממוצע, קבוצת אוכלוסייה, מין ותכונות כוח העבודה השבועי 34. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין ותכונות כוח העבודה השבועי 35. Excel
אוריינות קריאה לפי ציון ממוצע, קבוצת אוכלוסייה, מין וסוג משלח יד 36. Excel
אוריינות מתמטית, לפי ציון ממוצע, קבוצת אוכלוסייה, מין וסוג משלח יד 37. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, קבוצת אוכלוסייה, מין וסוג משלח יד 38. Excel
שכר חודשי ממוצע, לפי רמת מיומנות באוריינות קריאה של מועסקים במשרה מלאה, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 39. Excel
שכר חודשי ממוצע, לפי רמת מיומנות באוריינות מתמטית של מועסקים במשרה מלאה, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 40. Excel
שכר חודשי ממוצע, לפי רמת מיומנות בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת של מועסקים במשרה מלאה, קבוצת אוכלוסייה, מין ורמת השכלה 41. Excel
אוריינות קריאה, לפי ציון ממוצע ודת - ערבים 42. Excel
אוריינות מתמטית, לפי ציון ממוצע ודת - ערבים 43. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות ומין - יהודים (חרדים ולא חרדים) 44. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות ומין - יהודים (חרדים ולא חרדים) 45. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות ומין - יהודים (חרדים ולא חרדים) 46. Excel
אוריינות קריאה, לפי רמת מיומנות, מין וארץ לידה - יהודים 47. Excel
אוריינות מתמטית, לפי רמת מיומנות, מין וארץ לידה - יהודים 48. Excel
פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת, לפי רמת מיומנות, מין וארץ לידה - יהודים 49. Excel
אוריינות קריאה - ניבוי רמת מיומנות 3 ומעלה - יהודים 50. Excel
אוריינות קריאה - ניבוי רמת מיומנות 3 ומעלה - ערבים 51. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
השתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2415-4903
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©