Logo CBS and Ministry of Transport הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
National Road Safety Authorityהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
Central Bureau of Statistics
 תאונות דרכים עם נפגעים
2011
חלק א: סיכומים כלליים 
פרסום מספר: 1492
פורסם: 25/07/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלתרשימים - תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
לוחות סיכום (השוואה לאורך שנים)    
מעבר אלחלק א - תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלחלק ב - תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו באזור יהודה והשומרון (תיקי ת"ד)    
מעבר אלחלק ג - מחקר השוואתי: נפגעים בתאונות דרכים - שילוב נתוני משטרת ישראל עם נתונים מ-19 בתי חולים (נפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד בהשוואה לנפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד מורחב, לא כולל אזור יהודה והשומרון)    
לוחות - נתוני 2011    
מעבר אלפרק 1: תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 2: נפגעים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 3: כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 4: נהגים המעורבים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 5: תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון (תיקי ת"ד)    
מעבר אלפרק 6: דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים", לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 7: דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל באזור יהודה והשומרון (תיקי "כללי עם נפגעים")    
מעבר אלפרק 8: מחקר השוואתי: נפגעים בתאונות דרכים - שילוב נתוני משטרת ישראל עם נתוני 19 בתי חולים: נפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד בהשוואה לנפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד מורחב (לא כולל אזור יהודה והשומרון)    
מעבר אלפרק 9: מחקר מיוחד: עלות תאונות הדרכים למשק - קצבאות ששולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בעבודה (כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
תרשימים - תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
הרוגים בתאונות דרכים, 2011-1949 1.  
תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג תאונה, 2011 2.  
תאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג דרך, 2011 3.  
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, 2011 4.  
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים, לפי סוג רכב, 2011 5.  
תאונות דרכים עם נפגעים ונפגעים, 2011-1980 6.  
תאונות דרכים עם נפגעים וכלי רכב מנועיים המעורבים בהן, 2011-1980 7.  
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות סיכום (השוואה לאורך שנים)  
חלק א - תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
תאונות דרכים, נפגעים וכלי רכב המעורבים בתאונות א. Excel
תאונות דרכים, לפי חודש, סוג וזמן התאונה ב. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך וחומרה ג. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש וחומרה ד. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך וחומרה ה. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע וחומרה ו. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי גיל הנפגע וחומרה ז. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, גיל הנהג ושנות החזקת רישיון ח. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים ט. Excel
תאונות דרכים, נפגעים, כלי רכב ונהגים המעורבים בתאונות דרכים י. Excel
שיעורי תאונות דרכים, נפגעים וכלי רכב מנועיים המעורבים בתאונות דרכים יא. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים - השוואה בין-לאומית יב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים - השוואה בין-לאומית יג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חלק ב - תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו באזור יהודה והשומרון (תיקי ת"ד)   Zip
תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, לפי שנה, חומרה, סוג דרך וסוג תאונה יד. Excel
נפגעים בתאונות דרכים באזור יהודה והשומרון, לפי שנה, חומרה, סוג וגיל הנפגע טו. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, לפי שנה, סוג הרכב והשתייכות הרכב טז. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חלק ג - מחקר השוואתי: נפגעים בתאונות דרכים - שילוב נתוני משטרת ישראל עם נתונים מ-19 בתי חולים (נפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד בהשוואה לנפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד מורחב, לא כולל אזור יהודה והשומרון)   Zip
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה ושנה - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה יז1. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה ושנה - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי חולים יז2. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה ושנה - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה יח1. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה ושנה - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי חולים יח2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות - נתוני 2011  
פרק 1: תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
תאונות דרכים, לפי חודש, חומרה ויום בחודש 1.01. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש 1.02. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה ויום בשבוע 1.03. Excel
תאונות דרכים, לפי חודש, חומרה וסוג תאונה 1.04. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, יום בשבוע וסוג תאונה 1.05. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה ביממה וסוג תאונה 1.06. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה ביממה, חומרה ויום בשבוע 1.07. Excel
תאונות דרכים, לפי תנאי ראות, תנאי הדרך, חומרה וסוג תאונה 1.08. Excel
תאונות דרכים, לפי גורם עיקרי, חומרה וסוג תאונה 1.09. Excel
תאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה 1.10. Excel
תאונות דרכים, לפי יישוב, חומרה וסוג תאונה 1.11. Excel
תאונות דרכים שבהן היה מעורב הולך רגל, לפי סוג דרך, חומרה ופעולת הולך הרגל 1.12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: נפגעים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש, חומרה ויום בחודש 2.01. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש 2.02. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה וחודש 2.03. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חודש, חומרה וסוג תאונה 2.04. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, שעה, סוג נפגע וחומרה 2.05. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה 2.06. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, יום ולילה, יום בשבוע, סוג נפגע וחומרה 2.07. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב, חומרה, סוג וגיל הנפגע 2.08. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, חומרה, גיל, סוג ומין הנפגע 2.09. Excel
הולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרה, גיל ופעולת הולך הרגל 2.10. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב שבו נסעו, סוג דרך, חומרה ומין הנפגע 2.11. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב שבו נסעו, מקום ישיבה ברכב וגיל הנפגע 2.12. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, גיל, מחוז, נפה ואזור טבעי של מקום המגורים של הנפגע 2.13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, חודש וסוג הרכב 3.01. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג תאונה, חומרה וסוג הרכב 3.02. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, השתייכות הרכב וסוג הרכב 3.03. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, שנת ייצור וסוג הרכב 3.04. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי יישוב וסוג רכב 3.05. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, מספר נפגעים ברכב וסוג הרכב 3.06. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: נהגים המעורבים בתאונות דרכים (תיקי ת"ד, לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג תאונה, גיל ומין 4.01. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי חומרה, סוג תאונה ושנות החזקת רישיון 4.02. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי גיל, חומרה, שנות החזקת רישיון ומין 4.03. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עברת נהיגה, חומרה וגיל 4.04. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עברת נהיגה, חומרה ושנות החזקת רישיון 4.05. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי עברת נהיגה, חומרה וסוג דרך 4.06. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, עברת נהיגה, חומרה וסוג רכב 4.07. Excel
נהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי סוג רכב, חומרה וגיל 4.08. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון (תיקי ת"ד)   Zip
תאונות דרכים עם נפגעים ונפגעים באזור יהודה והשומרון, לפי סוג תאונה, סוג דרך, חודש, יום בשבוע וחומרה 5.01. Excel
נפגעים בתאונות דרכים באזור יהודה והשומרון, לפי סוג נפגע, סוג דרך, חומרה וגיל הנפגע 5.02. Excel
תאונות דרכים באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב, חומרה וסוג תאונה 5.03. Excel
נפגעים בתאונות דרכים באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב, חומרה, סוג וגיל הנפגע 5.04. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, לפי חומרה, השתייכות וסוג הרכב 5.05. Excel
כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב וסוג הרכב 5.06. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים", לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים"), לפי זמן התאונה, סוג דרך, חודש וסוג תאונה 6.01. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים"), לפי יישוב וסוג תאונה 6.02. Excel
נפגעים קל בדיווחי תאונות דרכים (תיקי "כללי עם נפגעים"), לפי יישוב, סוג וגיל הנפגע 6.03. Excel
דיווחים על כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים"), לפי יישוב וסוג רכב. 6.04. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל באזור יהודה והשומרון (תיקי "כללי עם נפגעים")   Zip
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון, לפי זמן התאונה, סוג דרך, חודש וסוג תאונה 7.01. Excel
דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב וסוג תאונה 7.02. Excel
נפגעים קל בדיווחי תאונות דרכים (תיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב, סוג וגיל הנפגע 7.03. Excel
דיווחים על כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים קל (תיקי "כללי עם נפגעים") באזור יהודה והשומרון, לפי יישוב וסוג רכב. 7.04. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: מחקר השוואתי: נפגעים בתאונות דרכים - שילוב נתוני משטרת ישראל עם נתוני 19 בתי חולים: נפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד בהשוואה לנפגעים בתאונות דרכים מסוג ת"ד מורחב (לא כולל אזור יהודה והשומרון)   Zip
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה 8.01א. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וחודש - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי החולים 8.01ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה וחודש - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה 8.02א. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג נפגע, חומרה וחודש - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי החולים 8.02ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, חומרה, גיל, סוג ומין הנפגע - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה 8.03א. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי קבוצת אוכלוסייה, חומרה, גיל, סוג ומין הנפגע - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי החולים 8.03ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה 8.04א. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה וסוג תאונה - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי החולים 8.04ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, מין וסוג רכב שבו נסעו - חומרת פגיעה לפי נתוני המשטרה 8.05א. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג דרך, חומרה, מין וסוג רכב שבו נסעו - חומרת פגיעה לפי נתוני בתי החולים 8.05ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: מחקר מיוחד: עלות תאונות הדרכים למשק - קצבאות ששולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות דרכים בעבודה (כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון)   Zip
מ ב ו א   Word
הסכום המצטבר ששולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי עד ליום 31.12.11 לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, לפי סוג קצבה ושנת תאונה 9.01. Excel
נפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה ושקיבלו דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 9.02א. Excel
דמי פגיעה ששולמו על-ידי המוסד לביטוח לאומי לנפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 9.02ב. Excel
נפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה ושקיבלו קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 9.03א. Excel
סך קצבת נכות מצטברת ששולמה על-ידי המוסד לביטוח לאומי עד ליום 31.12.11 לנפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים ושנת תאונה 9.03ב. Excel
הרוגים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה ושבגינם התקבלה קצבת תלויים מהמוסד לביטוח לאומי, לפי מאפיינים נבחרים של ההרוג בתאונה ושנת תאונה 9.04א. Excel
סך קצבת תלויים מצטברת ששולמה על-ידי המוסד לביטוח לאומי עד ליום 31.12.11 לנפגעים בתאונות דרכים בעבודה שדווחו למשטרה, לפי מאפיינים נבחרים של ההרוג בתאונה ושנת תאונה 9.04ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6050
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©