משקי בית
תכונות כלכליות וצפיפות דיור
על פי סקרי כוח אדם
2018 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1783
פורסם: 08/03/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    שיטות
    שינויים בסקר כוח אדם 2012
שאלון סקר כוח אדם
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
מעבר אללוחות מבוא    
חלק א: משקי בית - תכונות כלכליות    
מעבר אללוחות סדרתיים    
מעבר אלמשקי בית - סך הכל    
מעבר אלמשקי בית עם נפשות בגיל העבודה    
מעבר אלמשקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית - סך הכל    
מעבר אלמשקי בית עם נפשות בגיל העבודה וילדים עד גיל 17 במשק בית    
מעבר אלמשקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה    
מעבר אלמשקי בית, לפי אורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה    
מעבר אלמשקי בית, לפי בעלות על דירה    
חלק ב: משקי בית - צפיפות דיור    
מעבר אלמשקי בית - צפיפות דיור    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    שיטות
    שינויים בסקר כוח אדם 2012
שאלון סקר כוח אדם
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
א. ממצאים עיקריים   Word
ב. הגדרות, סיווגים והסברים   Word
ג. שיטות   Word
ד. שינויים בסקר כוח אדם 2012   Word
שאלון סקר כוח אדם   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
לוחות מבוא   Zip
א. דגם חקירת הפנלים, לפי חודש ושנת החקירה וחודש ושנת הכניסה לחקירה   Excel
ב. גודל המדגם (דירות/משקי בית) (לא כולל מדגמים קבועים)   Excel
ג. חלוקה לקבוצות ניפוח חדשות בסקרי כוח אדם (גיל * מין * קבוצה גאוגרפית)   Excel
ד. מקדמי שרשור לסדרות רבעוניות ברבעון סקר כוח אדם, לפי מספר פרק, מספר לוח ושם סדרה   Excel
ה. מבנה קובץ PUF - סקר כוח אדם חודשי החל מ-2012   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   חלק א: משקי בית - תכונות כלכליות  
לוחות סדרתיים   Zip
הערות הסבר לחלק א   Word
משקי בית, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 2. Excel
משקי בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל וקבוצת אוכלוסייה 3. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 4. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה, לפי מספר נפשות בגיל העבודה וקבוצת אוכלוסייה 5. Excel
משקי בית עם ילדים עד גיל 17, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 6. Excel
ילדים במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 7. Excel
משקי בית יהודיים המעסיקים עוזרת בית/מטפלת, לפי יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית - סך הכל   Zip
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מחוז ונפת מגורים 9. Excel
משקי בית במטרופולין תל אביב, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית 10. Excel
משקי בית במטרופולינים ירושלים, חיפה ובאר שבע, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית 11. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, ביישובים שבהם 100,000 תושבים ומעלה 12. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, גיל ומין ראש משק הבית 13. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר שנות לימוד ומין ראש משק הבית 14. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית, מספר נפשות בגיל העבודה וקבוצת אוכלוסייה 15. Excel
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 16. Excel
משקי בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, מין ראש משק הבית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 17. Excel
משקי בית ערביים ומשקי בית של "אחרים", לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, ומספר נפשות בגיל העבודה 18. Excel
משקי בית ערביים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית ודת 19. Excel
משקי בית ערביים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית וגודל משק בית 20. Excel
משקי בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 21. Excel
משקי בית של עולי 1990 ואילך, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית וגודל משק בית 22. Excel
משקי בית, לפי סוג משק בית, תכונות כוח העבודה של בני משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה   Zip
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 24. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה, עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 25. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 26. Excel
משקי בית של עולי 1990 ואילך עם נפשות בגיל העבודה, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל וגודל משק בית 27. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה, לפי סוג משק בית, תכונות כוח העבודה של בני משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 28. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית - סך הכל   Zip
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 29. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 30. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 31. Excel
משקי בית יהודיים וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 32. Excel
משקי בית יהודיים וילדים עד גיל 17 במשק בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 33. Excel
משקי בית יהודיים וילדים עד גיל 17 במשק בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 34. Excel
משקי בית ערביים וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל ומספר ילדים במשק בית 35. Excel
משקי בית של עולי 1990 ואילך וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל ומספר ילדים במשק בית 36. Excel
משקי בית עם ילדים עד גיל 17 וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, סוג משק בית וקבוצת אוכלוסייה 37. Excel
משקי בית עם משפחות חד-הוריות וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, גיל הילד הצעיר וקבוצת אוכלוסייה 38. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה וילדים עד גיל 17 במשק בית   Zip
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 39. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה וילדים עד גיל 17 במשק בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 40. Excel
משקי בית עם נפשות בגיל העבודה וילדים עד גיל 17 במשק בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 41. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה   Zip
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה, גיל ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 42. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה, מצב משפחתי של ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 43. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה, שנות לימוד של ראש משק הבית ומספר ילדים במשק בית 44. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה, יבשת לידה של ראש משק הבית, מספר ילדים במשק בית וקבוצת אוכלוסייה 45. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי מספר משתתפים בכוח העבודה, צורת יישוב מגורים ומספר ילדים במשק בית 46. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית, לפי אורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה   Zip
משקי בית יהודיים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 47. Excel
משקי בית ערביים, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 48. Excel
משקי בית יהודיים עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 49. Excel
משקי בית ערביים עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 50. Excel
משקי בית יהודיים עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 51. Excel
משקי בית ערביים עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, ממוצע נפשות למשק בית ואורח חיים מבחינה דתית של הגרים בדירה 52. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית, לפי בעלות על דירה   Zip
משקי בית, לפי תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, ממוצע נפשות למשק בית, קבוצת אוכלוסייה ובעלות על דירה 53. Excel
משקי בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי מספר מועסקים ובלתי מועסקים, ממוצע נפשות למשק בית, קבוצת אוכלוסייה ובעלות על דירה 54. Excel
משקי בית עם מועסקים, לפי היקף עבודה בדרך כלל, ממוצע נפשות למשק בית, קבוצת אוכלוסייה ובעלות על דירה 55. Excel
משקי בית ומשקי בית עם מועסקים בערים שבהן 100,000 תושבים ויותר, לפי בעלות על דירה 56. Excel
משקי בית ומשקי בית עם מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים ובעלות על דירה 57. Excel
משקי בית לפי סוג משק הבית ובעלות על דירה 58. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   חלק ב: משקי בית - צפיפות דיור  
משקי בית - צפיפות דיור   Zip
הערות הסבר לחלק ב   Word
משקי בית, לפי צפיפות דיור 1. Excel
משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור 2. Excel
משקי בית של בני דתות אחרות, לפי צפיפות דיור 3. Excel
ממוצע חדרים לנפש, לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה 4. Excel
משקי בית ומשקי בית של עולי 1990 ואילך, לפי תכונות שונות 5. Excel
משקי בית, לפי גודל משק בית, מספר חדרים בדירה וקבוצת אוכלוסייה 6. Excel
משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור, גודל משק בית ומין ראש משק הבית 7. Excel
משקי בית ערביים, לפי צפיפות דיור, גודל משק בית, דת ומין ראש משק הבית 8. Excel
משקי בית, לפי צפיפות דיור, תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 9. Excel
משקי בית עם אדם אחד לפחות בכוח העבודה, לפי צפיפות דיור, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 10. Excel
משקי בית עם מועסקים, לפי צפיפות דיור, היקף עבודה בדרך כלל, מין ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 11. Excel
משקי בית ערביים, לפי צפיפות דיור, תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל ומין ראש משק הבית 12. Excel
משקי בית של עולי 1990 ואילך, לפי צפיפות דיור, תכונות כוח העבודה של בני משק הבית, מספר מועסקים ובלתי מועסקים, היקף עבודה בדרך כלל ומין ראש משק הבית 13. Excel
משקי בית, לפי צפיפות דיור, מספר משתתפים בכוח העבודה, ומספר שנות לימוד של ראש משק הבית 14. Excel
משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור, יבשת לידה ותקופת עלייה של ראש משק הבית 15. Excel
משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור, יבשת לידה של ראש משק הבית וגודל משק בית 16. Excel
משקי בית וילדים עד גיל 17 במשק בית, לפי צפיפות דיור, גודל משק בית, יבשת לידה של ראש משק הבית וקבוצת אוכלוסייה 17. Excel
משקי בית, לפי צפיפות דיור, מחוז ונפת מגורים 18. Excel
משקי בית יהודיים, לפי צפיפות דיור וצורת יישוב מגורים 19. Excel
משקי בית ערביים, לפי צפיפות דיור וצורת יישוב מגורים 20. Excel
משקי בית, לפי צפיפות דיור ומטרופולין 21. Excel
משקי בית, לפי צפיפות דיור, בעלות על דירה וקבוצת אוכלוסייה 22. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792-4771
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©