החקלאות בישראל:
חשבון הענף
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה
2013-2012 
פרסום מספר: 1581
פורסם: 27/11/2014  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
מעבר על    
חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2013-2012    
מעבר אלמ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
   
מעבר אלל ו ח ו ת    
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2013-2012    
מעבר אלמ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
   
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
הערות הסבר   Word
   חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2013-2012  
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
  Zip
מ ב ו א   Word
תרשימים
חשבון ענף החקלאות, 2013 1.  
תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, מדדי כמויות: 1986=100.0, 2013-1986 2.  
תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, אחוז שינוי בכמות, כל שנה לעומת קודמתה, 2013-1986 3.  
תפוקה חקלאית - ערך, לפי ענף, 2013 4.  
תפוקת הגידולים, לפי ענף, 2013-2010 5.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2013 6.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2013-2010 7.  
יצוא גידולים - אחוז מהתפוקה, 2013-2010 8.  
תשומה בחקלאות, 2013 9.  
לוחות
שינויים נבחרים בנפח התפוקה החקלאית, לעומת שנה קודמת (אחוזים) א. Excel
שינויים בנפח בתשומה בחקלאות, לעומת שנה קודמת (אחוזים) ב. Excel
שינויים במחיר בתשומה בחקלאות, לעומת שנה קודמת (אחוזים) ג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
חשבון ענף החקלאות 1. Excel
תפוקה, תשומה ותוצר מקומי נקי בחקלאות (ערך, מדדי מחירים ומדדי כמויות) 2. Excel
תפוקה חקלאית 3א. Excel
ערך התפוקה החקלאית, לפי ייעוד וענף 3ב. Excel
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד 4. Excel
תפוקה חקלאית - בעלי חיים ותוצרתם, לפי ייעוד 5. Excel
תפוקה חקלאית - מוצרים נבחרים 6. Excel
יצוא מוצרים נבחרים 7. Excel
תשומה בחקלאות 8. Excel
תשומות נבחרות 9. Excel
גורמי ייצור נבחרים 10. Excel
הפקת מים וצריכתם, לפי מקור וייעוד 11א. Excel
צריכת מים בחקלאות, לפי צורת יישוב 11ב. Excel
תעסוקה בחקלאות 12. Excel
השקעה בחקלאות, לפי סוג נכס 13. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירי 2000 14. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירים שוטפים 15. Excel
מזון למשק החי - מוצרים עיקריים 16. Excel
מכירת תערובות, לפי סוג 17. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2013-2012  
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
  Zip
מ ב ו א   Word
תרשימים
ענף החקלאות - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2013-2004
1.  
גידולים - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2013-2004
2.  
בעלי חיים ותוצרתם - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2013-2004
3.  
לוח
השינויים העיקריים שחלו בשנת 2013 במחירי התשומות א. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
מדד מחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 1. Excel
שינויים במחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9402
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©