תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון
2018-2010 
פרסום מספר: 1787
פורסם: 25/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות עריכת האומדנים לענפי הכלכלה העיקריים
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות עריכת האומדנים לענפי הכלכלה העיקריים
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
תרשימים   Zip
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה במגזר העסקי (מחירים קבועים) 2018-2010 1.  
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה בתעשייה, כרייה וחציבה (מחירים שוטפים) 2018-2010 2.  
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה בענף הבינוי (מחירים שוטפים) 2018-2010 3.  
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה בענפי המסחר ושירותי אירוח ואוכל (מחירים שוטפים) 2018-2010 4.  
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה בענף מידע ותקשורת (מחירים שוטפים) 2018-2010 5.  
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה בענף תחבורה, אחסנה דואר ובלדרות (מחירים שוטפים) 2018-2010 6.  
תמורה לשכירים ליחידת תוצר מקומי נקי במגזר העסקי 2018-2010 7.  
שעות עבודה שנתיות בממוצע לעובד בשנים נבחרות - השוואה בין-לאומית 8.  
חלוקת ההכנסה הלאומית (מחירים שוטפים) 2018-2007 9.  
חלקן של התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי במגזר העסקי (במחירי שוק) 2007-2018 10.  
תוצר מקומי גולמי לנפש - השוואה בין-לאומית (מחירים שוטפים, דולר ארה"ב, לפי שווי כוח קנייה) 2018 11.  
תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה - השוואה בין-לאומית (מחירים קבועים 2010, דולר ארה"ב, לפי שווי כוח קנייה) 2018 12.  
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
תוצר מקומי גולמי במחירי שוק, ותוצר מקומי נקי במחירי בסיס, לפי מגזר 1. Excel
תוצר מקומי גולמי של המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 2. Excel
חלוקת ההכנסה הלאומית 3. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי, במחירי שוק - המגזר העסקי 4. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק - המגזר העסקי 5. Excel
תמורה לשכירים, לפי ענף כלכלי 6. Excel
מועסקים, שכירים ושעות עבודה, על בסיס לאומי ומקומי 7. Excel
משרות, משרות שכיר ושעות עבודה בשבוע, לפי ענף כלכלי 8. Excel
תוצר מקומי נקי למועסק ולשעת עבודה, בכלל המשק ובמגזר העסקי 9. Excel
תוצר מקומי נקי למועסק ולשעת עבודה, ותמורה לשכירים ולשעת עבודה, בכלל המשק ובמגזר העסקי 10. Excel
תוצר מקומי נקי לשעת עבודה, ותמורה לשכירים לשעת עבודה וליחידת תוצר מקומי נקי - המגזר העסקי 11. Excel
ערך מוסף גולמי לשעת עבודה במחירי בסיס, ותמורה לשכירים לשעת עבודה וליחידת ערך מוסף גולמי, בענפי כלכלה נבחרים 12. Excel
פריון העבודה, פריון ההון והפריון הכולל הגולמי בכלל המשק 13. Excel
ערך מוסף גולמי, לפי ענף כלכלי - השוואה בין-לאומית 14. Excel
תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה - השוואה בין-לאומית 15. Excel
תוצר מקומי גולמי לנפש - השוואה בין-לאומית 16. Excel
שעות עבודה שנתיות בממוצע לעובד - השוואה בין-לאומית 17. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9909
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©