חשבונות לאומיים
2018-1995 
פרסום מספר: 1785
פורסם: 07/05/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    הגדרות שכר, תמורה ועלות עבודה
    מקורות הנתונים
    השוואה לפרסומים קודמים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
לוחות    
מעבר אלאומדנים שנתיים    
מעבר אלאומדנים רבע-שנתיים, נתונים מקוריים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    הגדרות שכר, תמורה ועלות עבודה
    מקורות הנתונים
    השוואה לפרסומים קודמים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
תרשימים   Zip
תוצר מקומי גולמי ותוצר המגזר העסקי (שינוי כמותי - כל שנה לעומת קודמתה), 2018-2010 1.  
תוצר מקומי גולמי והוצאה לצריכה פרטית לנפש (שינוי כמותי - כל שנה לעומת קודמתה), 2018-2010 2.  
יבוא ויצוא סחורות ושירותים, למעט יבוא ביטחוני (מחירים שוטפים), 2018-2010 3.  
חיסכון לאומי לפי מגזר (אחוז מהכנסה לאומית פנויה), 2018-2010 4.  
מימון ההשקעה הגולמית המקומית (אחוז מהכנסה לאומית פנויה), 2018-2010 5.  
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות  
אומדנים שנתיים   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק 1. Excel
תוצר מקומי גולמי, הכנסה ראלית ורווחים (הפסדים) מתנאי סחר 2. Excel
התוצר המקומי הגולמי והנקי של המגזר העסקי, במחירי שוק 3. Excel
תוצר מקומי נקי, במחירי שוק לשעת עבודה 4. Excel
תמורה לשכירים ליחידת תוצר מקומי נקי, במחירים שוטפים 5. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 6. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 7. Excel
השקעה גולמית 8. Excel
השקעה גולמית בתשתיות, לפי ענף כלכלי 8א. Excel
השקעה גולמית בנכסים קבועים של המגזר הממשלתי 8ב. Excel
השקעה גולמית בנכסים קבועים, לפי ענף כלכלי 9. Excel
יצוא סחורות ושירותים 10. Excel
יבוא סחורות ושירותים 11. Excel
יצוא ויבוא סחורות ושירותים, כולל מסים ותמיכות 12. Excel
מקורות ושימושים במקורות 13. Excel
תוצר מקומי גולמי, במחירי שוק, ותוצר מקומי נקי, במחירי בסיס, לפי מגזר 14. Excel
תוצר מקומי גולמי של כלל המשק ותוצר מקומי נקי של המגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 15. Excel
תוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי 16. Excel
תוצר מקומי גולמי והכנסה לאומית 17. Excel
חלוקת ההכנסה הלאומית 18. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הנקי, במחירי שוק - המגזר העסקי 19. Excel
חלק התמורות למועסקים ולהון בתוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק - המגזר העסקי 20. Excel
מלאי הון נקי, למעט דיור 21. Excel
משרות, משרות שכיר ושעות עבודה בשבוע, לפי ענף כלכלי 22. Excel
הכנסה לאומית פנויה וחיסכון לאומי 23. Excel
חשבונות המגזר הממשלתי 24. Excel
הכנסות והוצאות שוטפות של הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים ומוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח 25. Excel
הכנסה פנויה וחיסכון משקי הבית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 26. Excel
הכנסה פנויה מותאמת וחיסכון של משקי בית ומוסדות פרטיים ללא כוונת רווח 27. Excel
עסקות עם חו"ל 28. Excel
מקורות מימון ההשקעה המקומית הגולמית 29. Excel
מיסים 30. Excel
תמיכות שוטפות ומענקי הון למגזר העסקי 31. Excel
הכנסה ששולמה בחו"ל - נטו 32. Excel
תוצר מקומי גולמי ותוצר מקומי גולמי לנפש, בדולרים של ארצות הברית ובמונחי שווי כוח קנייה 33. Excel
תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) ותמ"ג לנפש - השוואה בין-לאומית 34. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
אומדנים רבע-שנתיים, נתונים מקוריים   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, במחירי שוק 35. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית 36. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 37. Excel
השקעה גולמית 38. Excel
יצוא סחורות ושירותים 39. Excel
יבוא סחורות ושירותים 40. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9135
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©