SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 2, October 2009 - Gaps between Women and Men SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 3, October 2009 - Gaps between Women and Men
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 2
תשרי תש"ע, אוקטובר October 2009
פערים בין נשים וגברים   Gaps between Women and Men 
פורסם: 21/10/2009  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית    
מעבר אלפרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 3: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 4: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 5: בריאות    
מעבר אלפרק 6: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 7: חוק וסדר    
מעבר אלפרק 8: איכות הסביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה  
הקדמה   Word
הערה וסימנים מיוחדים   Word
פרק 1: מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית   Zip
מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית   Word
תיבה 1: מיהו עני?   Word
תיבה 2: פערים בשימוש בטכנולוגיה   Word
תיבה 3: התא המשפחתי בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Word
מפה
רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה, 2007 1.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Word
תיבה 4: האמנם נוער עובד ולומד?   Word
תיבה 5: הישגים בלימודי מדעים - ישראל ומדינות ה-OECD,
PISA
2006
  Word
תיבה 6: הקשר שבין השכלה ותעסוקה   Word
תיבה 7: הוראה - מקצוע נשי?   Word
מפות
תלמידי כיתות ז-יב שנשרו בתשס"ז ממערכת החינוך, לפי יישוב מגורי התלמיד (יישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה) 2.      
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה,2007 3.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בריאות   Zip
בריאות   Word
תיבה 8: השפעת פערים חברתיים-כלכליים על תמותה: שינויים על פני זמן   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Word
תיבה 9: נהגים צעירים המעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים   Word
מפה
הולכי רגל מכלל הנפגעים בתאונות דרכים, לפי יישוב וקבוצת גיל, ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה, 2007 4.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: חוק וסדר   Zip
חוק וסדר   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: איכות הסביבה   Zip
איכות הסביבה   Word
מפה
רמת זיהום החופים בישראל, 2007 5.      
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©