SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 3, October 2010 - Gaps between the Center and the Periphery SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 3, October 2010 - Gaps between the Center and the Periphery
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 3
חשוון תשע"א, אוקטובר October 2010
פערים בין מרכז לפריפריה   Gaps between the Center and the Periphery 
פורסם: 17/10/2010  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מהי פריפריה ומה בינה לבין מדד פריפריאליות
השוואה בין האינדיקטורים המרכזיים בשנת 2008 לעומת שנת 2007
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית    
מעבר אלפרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 3: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 4: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 5: בריאות    
מעבר אלפרק 6: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 7: חוק וסדר    
מעבר אלפרק 8: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מהי פריפריה ומה בינה לבין מדד פריפריאליות
השוואה בין האינדיקטורים המרכזיים בשנת 2008 לעומת שנת 2007
 
הקדמה   Word
מהי פריפריה ומה בינה לבין מדד פריפריאליות   Word
השוואה בין האינדיקטורים המרכזיים בשנת 2008 לעומת שנת 2007   Word
הערה וסימנים מיוחדים   Word
פרק 1: מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית   Zip
מצוקה חברתית, כלכלית ותעסוקתית   Word
תיבה 1: מה משפיע יותר על מעמדו של אדם בחברה הישראלית - מזל או כישרים?   Word
תיבה 2: קווים לדמותו של המתנדב הישראלי, 2008   Word
תיבה 3: בלתי מועסקים: הגדרות חלופיות של תכונות כוח העבודה   Word
תיבה 4: הכנסות של שכירים בני 74-30, לפי רמת פריפריאליות   Word
תיבה 5: שווי דירות מגורים כמדד לרמה חברתית-כלכלית   Word
נספח 1: נוסח השאלות בסקר החברתי ובסקר של האיחוד האירופי   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Word
תיבה 6: אי-שוויון בחלוקת ההכנסות בין ישראל למדינות ה-OECD   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Word
מפה
נזקקים לשירותי הרווחה ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה, לפי סוג נזקקות ורמת פריפריאליות, 2008 1.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Word
תיבה 7: יוממות תלמידים בישראל, 2006/07   Word
תיבה 8: התאמות לנבחנים בבחינות הבגרות   Word
תיבה 9: נגישות להשכלה גבוהה בישראל והשפעתה על שיעורי הלמידה וההגירה   Word
מפות
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה, 2008 2.      
נגישות להשכלה גבוהה לפי נפה, 1995 3.      
נגישות להשכלה גבוהה לפי נפה, 2009 4.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בריאות   Zip
בריאות   Word
תיבה 10: מרכז ופריפריה בנתוני בריאות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Word
תיבה 11: מעורבות של ילדים בני 14-0 בתאונות דרכים עם נפגעים   Word
מפה
בני 14-0 שנפגעו בתאונות דרכים ביישובים המונים 20,000 תושבים ומעלה, 2008 5.      
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: חוק וסדר   Zip
חוק וסדר   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: סביבה   Zip
סביבה   Word
תיבה 12: שינויי אקלים ופליטות גזי חממה בישראל   Word
מפה
רמת זיהום החופים בישראל, 2008 6.      
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©