SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 5, October 2012 - Socio-Economic Gaps SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 5, October 2012 - Socio-Economic Gaps
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 5
חשוון תשע"ג, אוקטובר October 2012
פערים חברתיים-כלכליים   Socio-Economic Gaps 
פורסם: 17/10/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מעמד הביניים בישראל - מהו?
המדדים המרכזיים בשנת 2010 לעומת שנת 2009
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 3: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 4: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 5: בריאות    
מעבר אלפרק 6: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 7: חוק וסדר    
מעבר אלפרק 8: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מעמד הביניים בישראל - מהו?
המדדים המרכזיים בשנת 2010 לעומת שנת 2009
 
הקדמה   Word
מעמד הביניים בישראל - מהו?   Word
המדדים המרכזיים בשנת 2010 לעומת שנת 2009   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
פרק 1: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Word
תיבה 1.1: תעסוקה בקרב המגזר החרדי   Word
תיבה 1.2: מאפייני דיור של הגרים ביישובים במעמד הבינוני   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Word
תיבה 2.1: אי-שוויון בהכנסות, אירלנד לעומת ישראל   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Word
מפה
נזקקים לשירותי הרווחה, לפי סוג נזקקות של הפרט, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2010 3.1  
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Word
תיבה 4.1: המשך לימודים במסגרות על-תיכוניות ובמסגרות אקדמיות בקרב מסיימי תיכון בישראל   Word
תיבה 4.2: יישום חוק חינוך חינם לבני 4-3 והשפעתו על משקי הבית בישראל   Word
תיבה 4.3: קריירה של בעלי תואר שלישי   Word
מפה
תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2010 4.1  
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בריאות   Zip
בריאות   Word
תיבה 5.1: הכנסות ומדדי בריאות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Word
תיבה 6.1: נפגעי תאונות דרכים בעבודה   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: חוק וסדר   Zip
חוק וסדר   Word
תיבה 7.1: בעלי תיקים פליליים המטופלים ביחידה לקידום נוער ברשויות המקומיות   Word
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: סביבה   Zip
סביבה   Word
תיבה 8.1: חשבון המים של ישראל   Word
מפה
רמת זיהום החופים, 2010 8.1  
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©