SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 10, June 2018 - Religion and Self-Definition of Level of Religiosity SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 10, June 2018 - Religion and Self-Definition of Level of Religiosity
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 10
תמוז תשע"ח, יוני June 2018
דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
Religion and Self-Definition of Level of Religiosity 
פורסם: 27/06/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מאפיינים דמוגרפיים    
מעבר אלפרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 4: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 5: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 6: בריאות    
מעבר אלפרק 7: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 8: פשיעה ומשפט    
מעבר אלפרק 9: סביבה    
מעבר אלנספח: הגדרה עצמית של מידת דתיות בקרב בני 20 ומעלה בסקרי הלמ"ס    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
ממצאים מרכזיים   Pdf
הערות הסבר   Pdf
פרק 1: מאפיינים דמוגרפיים   Zip
מאפיינים דמוגרפיים   Pdf
מפה 1.1: תפרוסת אוכלוסייה לפי קבוצת אוכלוסייה ודת, 2016   Pdf
תיבה 1.1: פריון באוכלוסייה היהודית, לפי הגדרה עצמית של מידת דתיות   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Pdf
תיבה 2.1: משקי בית שבהם שני ילדים או יותר עד גיל שש   Pdf
תיבה 2.2: רמת חיים במשקי בית של יהודים, ערבים ועולים מבריה"מ (לשעבר) ומאתיופיה בשנים 2006 ו-2016   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Pdf
תיבה 5.1: סטודנטים דרוזים   Pdf
תיבה 5.2: סטודנטים חרדים   Pdf
תיבה 5.3: סטודנטים להנדסה, לפי מסגרת חינוך ולפי פיקוח בחינוך העברי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: בריאות   Zip
בריאות   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Pdf
תיבה 7.1: נשים מורשות לנהוג והיפגעות נשים בתאונות דרכים   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: פשיעה ומשפט   Zip
פשיעה ומשפט   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: סביבה   Zip
סביבה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
נספח: הגדרה עצמית של מידת דתיות בקרב בני 20 ומעלה בסקרי הלמ"ס   Zip
הגדרה עצמית של מידת דתיות בקרב בני 20 ומעלה בסקרי הלמ"ס   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Pdf
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©