התפתחות תחום ההייטק בישראל
2014-1995 
פרסום מספר: 1674
פורסם: 25/10/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    ממצאים עיקריים - ניתוח רב-שנתי
    מקורות הנתונים ושיטות
    מונחים, הגדרות והסברים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלעבודה ושכר    
מעבר אלמשקי בית - הוצאות והכנסות    
מעבר אלחינוך והשכלה גבוהה    
מעבר אלסחר חוץ    
מעבר אלמאזן תשלומים    
מעבר אלחשבונות לאומיים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    ממצאים עיקריים - ניתוח רב-שנתי
    מקורות הנתונים ושיטות
    מונחים, הגדרות והסברים
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
עבודה ושכר   Zip
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993) ומין, 2012-1995 1. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין, 2014-2012 2. Excel
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), 2011-1995 3. Excel
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), 2014-2012 4. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי גיל ומין, 2014-1995 5. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מצב משפחתי ומין, 2014-1995 6. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי שנות לימוד ומין, 2014-1995 7. Excel
שכירים בתחום ההייטק שלמדו או לומדים בבית ספר, לפי סוג בית ספר אחרון ומין, 2014-1995 8. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין, 2014-2000 9. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי יבשת לידה ודת, 2014-1995 10. Excel
שכירים עולי 1990 ואילך בתחום ההייטק, לפי תקופת עלייה, 2014-1995 11. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, 2014-1995 12. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, נפת מגורים ומין, 2014-1995 13. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה, 2014-1995 14. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה, נפת מקום עבודה ומין, 2014-1995 15. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים וערים נבחרות, 2014-1995 16. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה וערים נבחרות, 2014-1995 17. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, דרגת ניידות ומין, 2014-1995 18. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי משלח יד (סיווג 1994) ומין, 2012-1995 19. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי משלח יד (סיווג 2011) ומין, 2014-2012 20. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע ומין, 2014-1995 21. Excel
ממוצע שעות עבודה של שכירים בתחום ההייטק, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע ומין, 2014-1995 22. Excel
מועסקים בתחום ההייטק, בני 74-15, השוואה בין-לאומית, 2014 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית - הוצאות והכנסות   Zip
משקי בית שבהם מועסקים בתחום ההייטק, לפי מין ראש משק הבית ומספר מועסקים, 2014-1995 24. Excel
משקי בית של מועסקים בתחום ההייטק, לפי חמישוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית ולפי הוצאה לתצרוכת, 2013-2002 25. Excel
משקי בית, לפי הכנסה ממוצעת והרכב הוצאות לתצרוכת, 2013-2002 26. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חינוך והשכלה גבוהה   Zip
מקבלי תארים, לפי תואר, מין ותחום לימוד, 2004-1995 27. Excel
מקבלי תארים, לפי תואר, מין ותחום לימוד, 2014-2005 28. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי שיעור תעסוקה כללי ובתחום ההייטק, שנתיים לאחר קבלת התואר, ולפי מין ותחום לימוד - בוגרי 2002-2000 29. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי שיעור תעסוקה כללי ובתחום ההייטק, שנתיים לאחר קבלת התואר, ולפי מין ותחום לימוד - בוגרי 2008 30. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי שיעור תעסוקה כללי ובתחום ההייטק, חמש שנים לאחר קבלת התואר, ולפי מין ותחום לימוד - בוגרי 2008 31. Excel
מקבלי תואר ראשון המועסקים בכלל המשק ובתחום ההייטק, שנתיים לאחר קבלת התואר, לפי שכר, מין ותחום לימוד - בוגרי 2002-2000 32. Excel
מקבלי תואר ראשון המועסקים בכלל המשק ובתחום ההייטק, שנתיים לאחר קבלת התואר, לפי שכר, מין ותחום לימוד - בוגרי 2008 33. Excel
מקבלי תואר ראשון המועסקים בכלל המשק ובתחום ההייטק, חמש שנים לאחר קבלת התואר, לפי שכר, מין ותחום לימוד - בוגרי 2008 34. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
סחר חוץ   Zip
יצוא ויבוא של תעשיית ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 1993), 2012-1995 35. Excel
יצוא ויבוא של תעשיית ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), 2014-2005 36. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מאזן תשלומים   Zip
יצוא ויבוא של שירותי ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), 2014-2007 37. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חשבונות לאומיים   Zip
תוצר מקומי גולמי בתחום ההייטק, 2014-1995 38. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2221-0962
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©