הירחון הסטטיסטי לישראל - פברואר 2020 
פרסום מספר: 2020/2
פורסם: 04/03/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish
הסברים, הגדרות ומקורות
הערות, סימנים מיוחדים וקיצורים
מעבר על    
מעבר אלא. אקלים    
מעבר אלב. אוכלוסייה    
מעבר אלג. תנועה טבעית    
מעבר אלד. בריאות    
מעבר אלה. תנועות הגירה ותיירות    
מעבר אלו. חשבונות לאומיים    
מעבר אלז. מאזן התשלומים    
מעבר אלח. סחר חוץ    
מעבר אלט. שוקי הכספים וההון    
מעבר אלי. מחירים    
מעבר אליא. עבודה ושכר    
מעבר אליב. חקלאות    
מעבר אליג. תעשייה, כרייה וחציבה    
מעבר אליד. בינוי    
מעבר אלטו. עסקים ושירותי הארחה    
מעבר אלטז. תחבורה ותקשורת    
מעבר אליז. פשיעה ומשפט    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הסברים, הגדרות ומקורות
הערות, סימנים מיוחדים וקיצורים
 
הסברים, הגדרות ומקורות   Word
הערות, סימנים מיוחדים וקיצורים   Word
א. אקלים   Zip
משקעים, לפי תחנה 1. Excel
טמפרטורה ב-°C, לפי תחנה 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ב. אוכלוסייה   Zip
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה 1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ג. תנועה טבעית   Zip
לידות חי, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת האם 1. Excel
פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ד. בריאות   Zip
תפוסת מיטות בבתי חולים, לפי מחלקה 1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ה. תנועות הגירה ותיירות   Zip
כניסות של מבקרים בישראל (תיירים ומבקרי יום) 1. Excel
עולים ואזרחים עולים לפי סוג האשרה 2. Excel
עולים, לפי קבוצת גיל 3. Excel
עולים, לפי ארץ מגורים אחרונה 4. Excel
יציאות לחוץ לארץ וחזרות של ישראלים 5. Excel
כניסות תיירים בישראל 6. Excel
כניסות תיירים ומבקרי יום, לפי ארץ אזרחות ודרך נסיעה 7. Excel
יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בישראל ואופן מעבר 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ו. חשבונות לאומיים   Zip
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק 1. Excel
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 2. Excel
השקעה גולמית 3. Excel
השקעה גולמית במכונות, בציוד ובכלי תחבורה מיבוא ומייצור מקומי, לפי ענף 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ז. מאזן התשלומים   Zip
מאזן התשלומים - סיכום 1. Excel
פירוט סחורות, שירותים והכנסות 2. Excel
הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ח. סחר חוץ   Zip
מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני דולרים) 1. Excel
מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני ש"ח) 2. Excel
מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני דולרים) 3. Excel
מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני ש"ח) 4. Excel
מאזן סחר חוץ - יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני דולרים) 5. Excel
מאזן סחר חוץ - יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני ש"ח) 6. Excel
מדדי המחיר, ותנאי החליפין בסחר חוץ - נוסחת פישר 7. Excel
ארצות הסחר - יצוא ויבוא (מיליוני דולרים) 8. Excel
ארצות הסחר - יצוא ויבוא (מיליוני ש"ח) 9. Excel
ארצות הסחר - יצוא ויבוא, ללא יהלומים (מיליוני דולרים) 10. Excel
ארצות הסחר - יצוא ויבוא, ללא יהלומים (מיליוני ש"ח) 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ט. שוקי הכספים וההון   Zip
אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור במוסדות הבנקאיים הרגילים - רכיבים נבחרים 1. Excel
אשראי לציבור באמצעות המוסדות הבנקאיים ובנקים למשכנתאות 2. Excel
המוסדות הבנקאיים - נכסים והתחייבויות 3. Excel
איגרות חוב הרשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדד שיעור תשואה כולל 4. Excel
מניות וניירות ערך בני המרה הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדד שיעור תשואה כולל, לפי ענף 5. Excel
מניות וניירות ערך בני המרה הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדדי בורסה - מדד שיעור תשואה כולל 6. Excel
שערי חליפין יציגים יומיים של מטבעות חוץ 7. Excel
שערי חליפין יציגים ממוצעים 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
י. מחירים   Zip
מדדי מחירים חודשיים 1. Excel
אחוזי שינוי של מדדי מחירים חודשיים (כל חודש לעומת קודמו) 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יא. עבודה ושכר   Zip
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1. Excel
גברים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 2. Excel
נשים בנות 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 3. Excel
משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - במחירים שוטפים וקבועים (ממוצע לחודש) 4. Excel
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 5. Excel
מדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 6. Excel
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - במחירים שוטפים וקבועים, לפי ענף כלכלי 7. Excel
המוסד לביטוח לאומי - תביעות לתשלום דמי אבטלה שהוגשו למוסד לביטוח לאומי 8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יב. חקלאות   Zip
שיווק גידולים חקלאיים נבחרים 1. Excel
שיווק בעלי חיים נבחרים ותוצרתם 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יג. תעשייה, כרייה וחציבה   Zip
מדדי הייצור התעשייתי (סדר כרייה וחציבה) - סיכום 1. Excel
מדדי הייצור התעשייתי (סדר תעשייה) - סיכום 2. Excel
מדדי הייצור התעשייתי (סדר תעשייה וסדר כרייה וחציבה) - סיכום 3. Excel
מדדי הייצור התעשייתי, לפי ענף כלכלי 4. Excel
מדדי מכירות ומשרות, לפי ענף כלכלי 5. Excel
מדדי משרות שכיר, לפי ענף כלכלי 6. Excel
מדדי עלות לשעת עבודה בתשלום, לפי ענף כלכלי 7. Excel
מדדי שכר לשעת עבודה בתשלום, לפי ענף כלכלי 8. Excel
מדדי סך כל השכר, לפי ענף כלכלי 9. Excel
מדדי שעות עבודה למעשה, לפי ענף כלכלי 10. Excel
שעות עבודה למעשה ושעות היעדרות בתשלום למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 11. Excel
עלות עבודה למשרת שכיר לחודש ושכר לשעת עבודה בתשלום למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי 12. Excel
מדדי הייצור התעשייתי, לפי עוצמה טכנולוגית 13. Excel
מדדי משרות שכיר, לפי עוצמה טכנולוגית 14. Excel
מדדי שעות עבודה למעשה, לפי עוצמה טכנולוגית 15. Excel
מדדי שכר, שעות עבודה בתשלום, משרות ומכירות (פדיון), לפי עוצמה טכנולוגית 16. Excel
מדדי עלות ושכר לשעת עבודה בתשלום, (מחירים קבועים ומחירים שוטפים), לפי עוצמה טכנולוגית 17. Excel
שעות היעדרות בתשלום לחודש, שעות עבודה למעשה לחודש, שכר לשעת עבודה בתשלום (ש"ח) ועלות עבודה לחודש (ש"ח) - למשרת שכיר 18. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יד. בינוי   Zip
שטח בנייה, לפי ייעוד ושלב בנייה 1. Excel
בניינים חדשים למגורים, לפי מאפיינים נבחרים ושלב בנייה 2. Excel
דירות בבניינים חדשים למגורים, לפי מאפיינים נבחרים ושלב בנייה 3. Excel
דירות, לפי מאפיינים נבחרים, מחוז ושלב בנייה 4. Excel
ממוצע חודשי בנייה לבניין, בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, לפי שטח הבניין 5. Excel
סלילת כבישים והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
טו. עסקים ושירותי הארחה   Zip
מדדי פדיון, לפי ענף כלכלי 1. Excel
מדדי פדיון (מכירות) ברשתות שיווק, לפי קבוצות סחורה 2. Excel
אספקה של מוצרים בני-קיימה נבחרים לשוק המקומי 3. Excel
שירותי הארחה 4. Excel
לינות במלונות תיירות 5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
טז. תחבורה ותקשורת   Zip
פדיון בענפי תחבורה נבחרים 1. Excel
נתונים פיזיים נבחרים של ענפי תחבורה 2. Excel
תנועה אווירית בין-לאומית של נוסעים, לפי נמל תעופה וסוג טיסה 3. Excel
תאונות דרכים עם נפגעים וכלי רכב המעורבים בהן 4. Excel
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה וסוג הנפגע 5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
יז. פשיעה ומשפט   Zip
תיקים שנפתחו במשטרה לפי קבוצת עבירה, ועבירות לפי סוג 1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©