דרושים
ראש ענף - מרכז בכיר (סטטיסטיקה כלכלית), באגף תשתית כלכלה, תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה
מילוי מקום לתפקיד רע''ן - מרכז בכיר (חברתי) תחום מחירים לצרכן באגף מיקרו כלכלה
מילוי מקום לתפקיד מרכז בכיר (סטט' כלכלית) באגף מאקרו כלכלה- תחום מאזן תשלומים
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף - מרכז בכיר (סטטיסטיקה חברתית), תחום סקרי מפקד

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   
מכרזים
RFI 8-2019 בקשה לקבלת מידע עבור מרכז איסוף טלפוני ללמס
8-2019 RFI מודעה בעברית
מכרז 4-201ו9 למתן שירותי אחזקה - מעדכן 20-3-19
שאלות ותשובות למכרז 4-2019
מכרז 4-2019 למתן שירותי אחזקה
מודעת פרסום למכרז 4-2019
5-2019 RFI תיקון מודעה בעברית
5-2019 מערכת להנגשת מידע לחוקרים מרחוק RFI - תיקון
5-2019 מערכת להנגשת מידע לחוקרים מרחוק RFI
5-2019 RFI מודעה בעברית
אספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמס מעודכן - מכרז 3-2019
מכרז 3-2019 לאספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמס- מענה לשאלות ספקים
מכרז 3-2019 - אספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמ"ס
מודעת פרסום למכרז 3-2019

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©